Luftföroreningar

Luftföroreningar i tätortsluft består av gaser, ångor och partiklar av olika storlek och kemisk sammansättning. De är förknippade med en lång rad hälsoeffekter - som hjärt- och kärlsjuklighet, försämrad lungfunktion och cancer.  

Föroreningarnas hälsoeffekter

En lång rad hälsoeffekter, hos både barn och vuxna, förknippas med luftföroreningar i utomhusluften. För vuxna rapporteras allmänt ökad sjuklighet och dödlighet, främst i vanliga sjukdomar som hjärt-kärlsjuklighet. En av de allvarligaste effekterna hos barn är störningar i lungfunktionens utveckling under uppväxten.

En sämre lungfunktion än normalt kan få hälsokonsekvenser både på kort och på lång sikt. Lungcancer har i flera befolkningsstudier visats vara vanligare i områden med högre halt luftföroreningar, både hos rökare och hos icke-rökare. Luftföroreningar klassades därför häromåret som cancerframkallande av Världshälsoorganisationens cancerforskningsinstitut, IARC. Samtliga dessa hälsoeffekter har påvisats även i befolkningen i Stockholms län.

Gränsvärden ska skydda

Luftföroreningar i tätortsluft är komplexa blandningar från olika källor och består av gaser, ångor och partiklar av olika storlek och kemisk sammansättning. För flera olika luftföroreningskomponenter finns svensk lagstiftning för tillåtna halter i utomhusmiljöer där människor kan vistas längre tid.

Kommunerna har det primära ansvaret för övervakning och rapportering samt förfogar även över huvuddelen av de åtgärder som kan behövas för att klara gränsvärdena. I Stockholms län sker övervakningen i huvudsak genom regionalt samarbete mellan kommunerna, inom Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Gränsvärdena syftar ytterst till att skydda befolkningens hälsa, men de utgör inte någon skarp skiljelinje mellan vad som är ofarligt och vad som är skadligt. Därför har riksdagen även beslutat om långsiktiga mål för luftkvaliteten, vilka enbart bygger på vetenskapliga studier av sambanden mellan luftföroreningar och hälsa.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin har till uppgift att ge kunskapsstöd till aktörer som har möjlighet att påverka luftkvaliteten i länet, för att på så sätt bidra till att skydda befolkningens hälsa. Vi gör även kartläggningar av situationen i länet vad gäller exponering för luftföroreningar och omfattningen av olika hälsokonsekvenser.

De viktigaste aktörerna förutom kommunerna och deras samarbetsorgan Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting (främst Tillväxt, miljö och regionplanering och Trafiknämnden) och Trafikverket.

Centrum för arbets- och miljömedicin har ett nära samarbete med Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet som har ett liknande uppdrag på nationell och internationell basis, vilket gör att vi även har regelbundna kontakter med nationella myndigheter som Naturvårdsverket och Socialstyrelsen, samt med internationella organ som Världshälsoorganisationen.