Allergi hos barn i utomhusmiljön

Barn tillbringar mycket tid i förskola och skola – miljöer som har stor betydelse för barns exponering för allergiframkallande ämnen. 

Allergi i utomhusmiljön

Luftföroreningar kan försämra lungfunktionen hos barn och ge luftvägsinfektioner och ökade besvär hos barn med astma och allergi. I Sverige är det framförallt föroreningar från vägtrafiken som har betydelse för problemen. Studier har visat på ett samband mellan hälsa och luftföroreningar vid skolan/förskolan. Resultaten tyder på att alla barn kan påverkas men att barn med astma påverkas mer.

Barn som utsätts för tobaksrök kan få båda akuta och kroniska luftvägsbesvär. Trots att tobakslagen sedan 1993 förbjuder det, förekommer tobak hos personal och elever vid skola/förskola. Vid en högstadieskola uppgav exempelvis 73 procent av eleverna att det förekom rökning på skolgården.

De vanligaste allergierna i den svenska befolkningen är mot pollen och pälsdjur. Vissa år pågår pollenexponeringen februari till september. Barnens allergireaktioner är vanligast förekommande under perioden april till juni, då björk och gräs orsakar de allergiska besvären. Från slutet av juli till september är det främst gråbo som ger besvär. Geografiska skillnader och variationer i klimatet påverkar när blomningen startar. Generellt sett startar blomningen tidigare i södra Sverige.

Det har visat sig att känslighet för pollen är relaterat till tidig exponering av luftföroreningar. Det är också tydligt att klimatförändringar förlänger pollensäsongen och ökar perioden med besvär av pollenallergi i befolkningen.

Allergi mot mögelsporer förekommer men är ovanligare än tidigare nämnda faktorer. Mögelsporer förekommer i utomhusluften från snösmältning fram till frosttider, men med högst uppmätta nivåer under sensommaren.

Allergi i förskola/skola

Barn tillbringar mycket tid i förskola och skola och där utsätts de för allergiframkallande ämnen. I en rapport från Socialstyrelsen 2013 om allergi i förskola och skola konstateras att det finns en rad brister när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö och anpassning av specialmat till allergiska barn. Brister gäller exempelvis förhållningssätt och kommunikation samt utbildning till skolpersonalen, bland annat i hur allergiska reaktioner hanteras och hur undervisningen kan anpassas.

Våra insatser

Nätverksseminarier

Centrum för arbets- och miljömedicin arrangerar återkommande nätverksseminarier för skolsköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal inom området allergi och miljö. Dessutom ges utbildning vid högskolor och universitet till blivande sjuksköterskor inom allergiområdet.

Allergiförebyggande arbete

Hösten 2013 påbörjade Centrum för arbets- och miljömedicin, i samarbete med Astma och allergiförbundet, ett allergiförebyggande arbete i skolor och förskolor i kommuner i Stockholms läns sjukvårdsområde. Syftet är att öka kunskapen inom allergi och miljöområdet hos personalen. Samarbetet med Astma och allergiförbundet är även tänkt omfatta kunskapshöjande insatser för allmänheten.

Forskning

Centrum för arbets- och miljömedicin bedriver forskning tillsammans med Karolinska Institutet, bland annat genom Miljöhälsorapporten som utges var fjärde år. Ett annat exempel är Bamse-studien (barn, allergi, miljö, Stockholm, epidemiologi) som startade 1994 och som sedan dess följt drygt 4 000 barn födda 1994-1996. Den senaste uppföljningen avslutades 2013 på barn som då var 16 år gamla.

Bamse-studien har gett värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi, hur ökningen av besvären kan bromsas och om möjligheter att lindra besvären hos de som drabbas.