Allergi hos barn i inomhusmiljö

Barn tillbringar sin huvudsakliga tid i inomhusmiljö som bostad, förskola och skola och olika träningslokaler. Det innebär att inomhusmiljön har stor betydelse för barns exponering för allergiframkallande ämnen. 

Allergi i inomhusmiljö

I inomhusmiljön finns en rad partiklar som är allergiframkallande, så kallade allergener. Exempelvis är det vanligt med höga dammhalter i skolor och förskolor. Damm består ofta av biologiskt material såsom pälsdjursallergen, som förs från hemmet till nya miljöer via kläder och hår hos pälsdjursägare. Pälsdjursallergener kan ge allergiska besvär hos barn som redan har en pälsdjursallergi.

Andra allergener som kan förekomma inomhus är husdammskvalster och pollen. Andra irriterande faktorer som kan påverka barn med astma eller allergi är parfymer eller annan doftande kosmetika. Även kemiska ämnen som kan emitteras från byggnadsmaterial kan ge besvär och irritation i ögon och luftvägar samt eventuellt också ge försämring av astmasjukdom.

Allergi i förskola/skola

Barn tillbringar mycket tid i förskola och skola och kan där utsättas för allergiframkallande ämnen. Studier har visat att dålig inomhusmiljö kan ge ökad frånvaro och mer astmabesvär hos barn med astma och att nästan hälften av barnen med allergier blev sämre i sin allergi i skolan. Man har också sett att lungfunktionen hos barn med astma och pälsdjursallergi försämrades i början av skolåret om de gick i en klass med många kattägare.

I en rapport från Socialstyrelsen 2013 om allergi i förskola och skola konstateras att det finns en rad brister när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö och anpassning av specialmat till allergiska barn. Brister gäller exempelvis förhållningssätt och kommunikation samt utbildning till skolpersonalen, bland annat i hur allergiska reaktioner hanteras och hur undervisningen kan anpassas.

I Socialstyrelsens rapport konstateras också att förskolor och skolor ofta inte uppfyller de regler och rekommendationer som finns för en god inomhusmiljö. Många barn med allergi skulle klara sin vistelse i skolan och förskolan bättre om inomhusmiljön uppfyllde de regler som idag finns.

Våra insatser

Nätverksseminarier

Centrum för arbets- och miljömedicin arrangerar återkommande nätverksseminarier för skolsköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal inom området allergi och miljö. Dessutom ges utbildning vid högskolor och universitet till blivande sjuksköterskor inom allergiområdet.

Allergiförebyggande arbete

Hösten 2013 påbörjade Centrum för arbets- och miljömedicin, i samarbete med Astma och allergiförbundet, ett allergiförebyggande arbete i skolor och förskolor i kommuner i Stockholms läns sjukvårdsområde. Syftet är att öka kunskapen inom allergi och miljöområdet hos personalen. Samarbetet med Astma och allergiförbundet är även tänkt omfatta kunskapshöjande insatser för allmänheten.

Forskning

Centrum för arbets- och miljömedicin bedriver forskning tillsammans med Karolinska Institutet, bland annat genom Miljöhälsorapporten som utges var fjärde år. Ett annat exempel är Bamse-studien (barn, allergi, miljö, Stockholm, epidemiologi) som startade 1994 och som sedan dess följt drygt 4 000 barn födda 1994-1996. Den senaste uppföljningen avslutades 2013 på barn som då var 16 år gamla.

Bamse-studien har gett värdefull kunskap om hur miljön påverkar barns astma och allergi, hur ökningen av besvären kan bromsas och om möjligheter att lindra besvären hos de som drabbas.