Patientutredningar vid Centrum för arbets- och miljömedicin

Synpunkter från patienter som år 2013 gjort ett nybesök på mottagningen.

Sammanfattning:

I denna rapport redovisas resultatet från en enkätundersökning med syfte att ta reda på om patientutredningarna vid Centrum för arbets- och miljömedicin kommit till nytta och om patienterna varit nöjda. I september 2015 skickades en enkät till de patienter som hade gjort ett nybesök på någon av våra två mottagningar under 2013. 270 patienter hade utretts på Arbets- och miljömedicinska patientmottagningen (AMM-mottagningen) och 245 patienter på Hudallergimottagningen (HUD-mottagningen). Anledningen till att enkäten skickades ut först två år efter besöket var att utredningarna skulle vara helt avslutade, att eventuella rekommenderade åtgärder skulle ha hunnit göras och att det skulle ha hunnit tas beslut i arbetsskadeärenden. Enkäten besvarades av 47 procent av patienterna på AMM-mottagningen och 42 procent av patienterna på HUD-mottagningen.

Vilka var patienterna

Det var vanligare att kvinnliga patienter besökte mottagningen, 57 procent på AMM-mottagningen respektive 67 procent på HUD-mottagningen. När det gäller åldersfördelning så var det vanligare att medelålders patienter besökte AMM-mottagningen. För kvinnor så var åldern 45–54 år mest förekommande bland patienterna och för män var det 55–64 år. På HUD-mottagningen var det mer jämnt fördelat mellan olika åldrar. För kvinnor var dock åldern 55–64 år något vanligare förekommande.

Nöjdhet och bemötande

Det var 64 procent av patienterna som var nöjda eller mycket nöjda med utredningen på AMM-mottagningen. På HUD-mottagningen var motsvarande andel 69 procent. Den vanligaste orsaken till besöket på de två olika mottagningarna var besvär relaterade till inomhusmiljön på arbetet med 40 procent, respektive hudbesvär relaterat till arbetet med 59 procent. Så mycket som 84 procent av patienterna på båda mottagningarna tyckte att de fick komma till mottagningen inom rimlig tid. En hög andel av patienterna på båda mottagningarna, 88 procent, ansåg att de fick tillräckligt med tid vid besöket på mottagningen. Bemötandet upplevdes väldigt lika på båda mottagningarna. Drygt 75 procent upplevde bemötandet på mottagningen som positivt eller mycket positivt, ungefär 15 procent upplevde att bemötandet var neutralt och ungefär 7 procent upplevde bemötandet som negativt eller mycket negativt.

Åtgärder, förbättring och information

Det var 29 procent av patienterna på AMM-mottagningen som uppgav att arbetsplats- eller hembesök genomfördes under utredningen. På HUD-mottagningen var motsvarande andel 6 procent. Av de åtgärder som föreslagits hade 43 procent genomförts helt och 31 procent delvis genomförts för patienterna på AMM. Motsvarande för patienterna på Hudallergimottagningen var 78 procent helt och 11 procent delvis genomfört. På frågan om patienternas besvär förändrats efter åtgärderna så svarade 42 procent av AMM-patienterna och 79 procent av HUD-patienterna att de blivit bättre.

59 procent av AMM-patienterna ansåg att de i hög grad fått tillräckligt med information om utredningens resultat och 23 procent tyckte att de i viss utsträckning fått tillräckligt med information. Motsvarande andelar för patienterna på HUDmottagningen var 66 procent respektive 17 procent.

Författare: Anette Linnersjö, Lenita Seabrook, Carolina Bigert, Mihály Matura

ISBN: 978-91-88361-07-3