Verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin 2016

Den här verksamhetsberättelsen omfattar verksamheten vid Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) under 2016. Den relaterar till uppdragsavtalet mellan Centrum för arbets- och miljömedicin och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för 2016 (HSN 1312-1422). CAMM har också bidrag från Karolinska Institutet för utbildning och forskning.

Sammanfattning

CAMM har omkring 60 medarbetare som sitter i gemensamma lokaler på Solnavägen 4  i Stockholm. Patientmottagningsdelen är integrerad med kontorsdelen av verksamheten.

Patientmottagningar

Vi har två patientmottagningar, Arbets- och miljömedicin respektive Hudallergi.

Arbets- och miljömedicinska mottagningen fortsätter att få många remisser. En stor del av remisserna handlar om:

 • Besvär i inomhusmiljön på arbetet eller i bostaden
 • Belastning
 • Dålig psykosocial arbetsmiljö
 • Besvär från luftvägarna
 • Vibrationsskador
 • Medicinska tjänstbarhetsbedömningar
 • Rådgivning kring skyddsutrustning och eventuella behov av arbetsbyte.

På Hudallergimottagningen fortsatte den nedåtgående trenden med färre remisser jämfört med föregående år. Antalet remisser från primärvården fortsätter dock att öka. Det lägre antalet är ett resultat av färre remisser från företagshälsovård och hudmottagningar.  Trots färre remisser ledde dessa till fler nybesök och påbörjade kliniska utredningar hos läkare än föregående år.

Den medicinska verksamheten kvalitetssäkras kontinuerligt vid mottagningarna. En enkät till de patienter som utretts under 2013 visade att patientnöjdhet och patientnytta var höga.

Riskidentifiering, kartläggning och kunskapsgenerering

Inom området riskidentifiering, kartläggning och kunskapsgenerering samarbetar CAMM med Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet, vilket säkrar att det regionala arbetet bedrivs med hög vetenskaplig kompetens. Personalen vid CAMM medverkar också i rent akademisk forskning. Denna verksamhet finansieras genom externa forskningsbidrag. Verksamheten innefattar en rad projekt inom områdena psykosociala arbetsmiljöförhållanden och belastningsergonomi, kemiska och fysikaliska arbetsmiljöfaktorer, arbets- och miljöbetingade hudsjukdomar samt omgivningsmilj

Arbetshälsorapport 2016 presenterades vid ett stort seminarium i mars och har under året presenterats av CAMM vid flera olika seminarier för kommunala politiker och tjänstemän. Rapporten har använts som underlag av flera viktiga nationella aktörer. Fokus i denna rapport har varit regionala skillnader i arbetsförhållanden inom Stockholms län och resultaten visade på stora regionala skillnader.

Under hösten 2016 har vi börjat planera nästa miljöhälsorapport för Stockholms län som kommer att ges ut under hösten 2017. Vi har också börjat analysera enkätdata.

Kunskapsstöd och kunskapsspridning

Den enskilt största delen av resurserna vid CAMM satsas på kunskapsstöd och kunskapsspridning. Under 2016 har CAMM självt eller i samarbete med andra aktörer arrangerat ett tiotal seminarier, föreläsningar, workshops och andra event med deltagare från exempelvis företagshälsovård, primärvård, kommuner, organisationer och myndigheter. Vi anordnar också utbildningar för bland annat företagshälsovården och CAMM:s medarbetare har under årets föreläst på konferenser, möten och utbildningar vid ett stort antal tillfällen.

CAMM ger ut två nyhetsbrev om arbetsmiljö respektive omgivningsmiljö som bägge två har mycket hög öppningsfrekvens och också bidrar till att driva trafik till vår webbplats camm.sll.se. Camm.sll.se är navet i all vår externa kommunikation och vi jobbar hela tiden vidare med att utveckla och optimera innehållet på webbplatsen. Under 2016 hade webbplatsen cirka 23 000 besök och cirka 60 000 sidvisningar.

Vi driver och utvecklar webbplatsen jobbafrisk.se som ger information om hälsorisker med olika yrken och Bullernätverkets webbplats bullernatverket.se. Vi är också med och driver webbplatsen ”Elevhälsoportalen” som stödjer skolor och förskolor i att genomföra hälsofrämjande insatser. CAMM ansvarar också för information om arbets- och miljöorsakade sjukdomar på webbplatsen www.viss.nu, ett system för vårdinformation och beslutsstöd för primärvården i Storstockholm.

Under året har vi fortsatt med uppdateringen av våra faktablad i serien ”Arbetsmiljö och hälsa”. CAMM har gett ut 6 rapporter i den egna rapportserien och medarbetare har medverkat i flera rapporter framtagna av andra aktörer samt i böcker och offentliga utredningar.

Medarbetare vid CAMM medverkar i en rad olika nätverkoch i egenskap av experter i en mängd olika sammanhang.

Särskilda uppdrag

 • Hälsosam yrkesdebut

Delrapport 2 publicerades under våren. Rapporten skickades till alla deltagande skolor och mejlades ut till alla Stockholms skolor. Under hösten presenterades projektet i olika forum. En broschyr har också framställts där de viktigaste resultaten presenteras och förslag till konkreta råd till skolorna ges

 • Bullerkartering i Stockholms län

Under 2016 publicerades två metodrapporter kring kartläggning av buller i Stockholms län med syftet att förbättra kvaliteten på och harmonisera de bullerkartläggningar som görs i länet. Under 2016 har arbetet handlat om att underlätta kommunernas arbete med datainsamling och i slutet av året inleddes den sista fasen av projektet som syftar till att samla alla de kommunala bullerkartläggningar som görs i ett länstäckande GIS-skikt.

 • Stöd till SLL-personal

Fortsatt arbete med utvärderingen av Arbetsmiljölyftet, ett projekt inom Stockholms läns landsting som syftar till att motverka negativa arbetsmiljökonsekvenser vid de stora förändringar som kommer att ske. Diskussioner har också förts med SLSO om stöd vid uppföljning av långtidssjukskrivna. Syftet är att ge SLSO mer kunskap om hur chefer kan underlätta för långtidssjukskrivna medarbetare att återgå i arbete. En enkät har tagits fram.

 • Främja barns och ungdomars hälsa och skolprestationer genom att erbjuda skolor evidensbaserade strukturella insatser

Webbplatsen Elevhälsoportalen som ska stödja skolor och förskolor i att genomföra hälsofrämjande insatser lanserades under våren 2016. Sedan lanseringen har 95 förskolor och 569 skolor anslutit sig till Elevhälsoportalen i hela Sverige varav cirka 4 procent av förskolorna och cirka 30 procent av grundskolorna i Stockholms län.

 • Längre arbetsliv på lika villkor

Vi har identifierat yrkesgrupper där det skulle kunna fungera att göra interventioner som gör det lättare för anställda att stanna kvar längre i arbetslivet. Resultaten har presenterats i en skriftlig sammanställning, ”Längre arbetsliv – på lika villkor. Åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa och fysiska belastningsbesvär”.

 • Allergikonsulenter

I mars 2016 tillsattes två allergikonsulenttjänster på CAMM med finansiering från HSF. Detta är försökstjänster som ska utvärderas i december 2018. Allergikonsulenternas uppdrag är att via besök på skolor och i hem fungera som en länk mellan skola, hem och sjukvård och ge information, rådgivning och utbildning gällande det specifika barnets allergi, astma och mediciner. Sedan februari 2016 har 155 remisser inkommit och omhändertagits.