Etyl-2-cyanoakrylat i luften vid ögonfransförlängning - Rapport 2017:04

Vid ögonfransförlängning används lim som ofta innehåller ämnet etyl-2-cyanoakrylat. Trots att mycket små mängder lim används har många ögonfransstylister fått luftvägsproblem och eksem. Som ett stöd för förebyggande arbete har Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) genomfört en pilotstudie för att öka kunskapen kring hur exponeringen ser ut.

Ögonfransförlängning med syntetiska fransar som limmas fast en och en på kundens egna ögonfransar är idag en vanligt förekommande skönhetsbehandling. Limmet som används innehåller ofta det kemiska ämnet etyl-2-cyanoakrylat. Trots att det är mycket små mängder lim som används vid varje behandling har de arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige fått ett flertal remisser som berör ögonfransstylister som insjuknat med astma, andra luftvägsproblem eller eksem. Det finns endast enstaka mätningar av hur exponeringen ser ut, vilket gjort att CAMM prioriterat att genomföra en pilotstudie som ett stöd för det förebyggande arbetet.

Varför får ögonfransstylisterna besvär?

Djurstudier visar att etyl-2-cyanakrylat är starkt slemhinneirriterande och det fåtal studier som finns av exponerade arbetare talar för att relativt låga halter kan ge upphov till astma och andra luftvägsbesvär.

Gränsvärden

De svenska gränsvärdena för en arbetsdag, respektive för en kort tid på 15 minuter, är 10 mg/m3 respektive 20 mg/m3 (1). Gränsvärdet är från 2000 och baserat på ett expertdokument från 1997 (2). Andra länder har betydligt lägre gränsvärden. Så har t.ex. Finland satt gränsvärdet till 1 mg/m3 som medelvärde över en arbetsdag, respektive 1,5 mg/m3 som korttidsvärde, baserade på tillgängliga men rätt sparsamma data. Även ACGIH i USA har samma gränsvärden.

Våra uppmätta halter är under eller omkring 0,1 mg/m3.

Det är viktigt att följa upp nya ”epidemier” av arbetsorsakad sjukdom och undersöka vid vilka exponeringsnivåer de uppträder. På så sätt kan adekvata åtgärder vidtas. Insjuknandena i astma och kontaktallergiskt eksem bland ögonfransstylisterna visar att den som arbetar med dessa lim måste skydda sig med personlig skyddsutrustning. Det finns också regler om lagstadgade medicinska kontroller. Men att så låga nivåer, som de vi mätt upp, tycks ge problem talar också bestämt för vikten av att utveckla nya produkter som gör att exponeringen kan undvikas. En översyn av det svenska gränsvärdet framstår också som angelägen.

Läs mer i rapporten till höger/härunder (mobil)