Hur höga är kvartsnivåerna inom byggbranschen i Stockholm – en orienterande kartläggning 2016-2017 - Rapport 2017:02

Det förekommer höga halter av kvartsdamm på byggarbetsplatser i Stockholm visar den här rapporten från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Kvartsdamm kan orsaka flera livshotande sjukdomar som till exempel silikos (stendammslunga), KOL och lungcancer. I CAMM:s mätningar låg 35 % av värdena över eller nära det nya föreslagna gränsvärdet.

Sammanfattning

I svenskt arbetsliv är exponering av kvartsdamm en av de vanligaste kemiska exponeringarna. Kvartsdamm kan också medföra flera olika sjukdomar. I Arbetsmiljöverkets (AV) omarbetade föreskrifter om kvarts (AFS 2015:2) som trädde i kraft i november 2015, har kravet på mätningar tagits bort. De tidigare kraven på att skicka in mätningar till AV, gjorde att man kunnat följa utvecklingen av exponeringen över tid. Denna möjlighet försvinner nu och de arbets- och miljö- medicinska enheterna i Sverige diskuterar möjligheterna att gemensamt samla sådan information för att även fortsättningsvis kunna följa utvecklingen.

I denna rapport beskrivs resultatet av en orienterande kartläggning av respirabla kvartshalter och respirabla halter oorganiskt damm på byggarbetsplatser inom Stockholms län. En sammanställning av resultaten från de olika mätningarna, en kort beskrivning av byggprojekten och vilka arbetsuppgifter som utfördes under respektive mätdagar redovisas.

20 provtagningar vid fem olika byggplatser

För att genomföra projektet kontaktades några stora byggföretag med frågan om vi fickgenomföra mätningar i samband med ny- eller ombyggnation på deras arbetsplatser. Samtliga företag var villiga att medverka och våra mätningar (totalt 20 st pumpade provtagningar med efterföljande vägning av filter) genomfördes under perioden november 2016 – februari 2017 av yrkeshygieniker Karin Grahn vid Centrum för arbets- och miljömedicin.För att få en uppfattning om hur halterna oorganiskt damm varierade över dagen gjordes även mätningar med ett direktvisande optiskt instrument, DataRAM, parallellt med den pumpade provtagningen.

35 % av värdena över eller nära det nya föreslagna gränsvärdet

Av de 20 genomförda mätningarna låg ett värde över gränsvärdet för respirabelt kvartsdamm på 0,1 mg/m3 och ytterligare 6 värden över eller i nära anslutning till det nya föreslagna gränsvärdet (0,05 mg/m3 ), dvs 35 % av värdena var över eller i Sammanfattning nära anslutning till det nya föreslagna hygieniska gränsvärdet. För respirabelt oorganiskt damm, med ett gränsvärde på 5 mg/m3 var de 5 högsta värdena (25 % av proven) runt 1 mg/m3 dvs i nivå med 20 % av hygieniska gränsvärdet (eller 40 % av det nya föreslagna gränsvärdet 0,5 mg/m3 ). Det betyder att på dessa arbetsplatser är det större risk att man överskrider gränsvärdet för kvarts än för respirabelt damm.

Stor variation i kvartshalt

Kvartshalterna i dammproverna varierade mellan 2 och 16 %. Det medför att det är svårt att uppskatta exponeringen för kvarts genom att endast mäta respirabelt damm och utgå från en tidigare uppmätt kvartshalt. Vid de olika företagen noterades höga nivåer av respirabelt damm vid arbetsuppgifter såsom flexning av golv, borrning, kapning av betong och sten och blandning av bruk. Höga toppar erhölls också vid olika städmoment såsom dammsugning, torrsopning och byte av påse i stoftavskiljare. Det högst uppmätta värdet (under en minut) var ca 100 mg/m3 i samband med blandning av bruk då säck med torrt bruk knäcktes.

Vid jämförelse av halten respirabelt damm uppmätt med pumpad provtagning respektive direktvisande instrument ser man att det i vissa fall är betydande skillnader. Vår bedömning är därför att mätning med DataRAM inte kan användas för att uppskatta halten respirabelt kvarts.

Författare: Karin Grahn, Marie Lewné

ISBN: 978-91-88361-09-7

Foto: Karin Grahn