Boverket och SL är inbjudna att delta på seminariet. På plats finns också delar av Bullernätverket som bland annat kommer ge exempel på bebyggelse utifrån trafikbullerförordningen.

Målgrupp

Miljöhandläggare och samhällsplanerare samt andra sakkunniga inom buller.

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216)

Trafikbullerförordningen kom till med det uttalade syftet att underlätta bostadsbyggande i bullerutsatta lägen och höjningen av riktvärdena gjordes helt utan reflektioner kring effekter på människors hälsa. Vi börjar nu se konsekvenserna av det.

Pris och övrigt

Seminariet kostar 400 kronor exklusive moms. Fika och lättare lunch ingår. 

Sista anmälningsdag är 20/3.

Det här är Bullernätverket

Bullernätverket i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Målet med nätverket är att öka den regionala kompetensen inom bullerområdet och att skapa förutsättningar för att miljömålen för buller ska uppnås. För att nå detta mål ska nätverket stimulera erfarenhetsutbyte och utveckling av metoder för att åtgärda bullerproblem samt bidra till kunskapsspridning inom buller- och ljudmiljöfrågor. Nätverket är ett forum som bidrar till samverkan över kommun- och yrkesgränser. Läs mer på Bullernätverkets webbplats (bullernatverket.se)

Atopiker7x.svg

 

 

 

 

Loggor handeksem.png