På grund av corona-pandemin har det planerade Frukostseminariet bytts ut mot ett digitalt webbinarium som hålls via zoom. Länk till mötet fås genom anmälan (se nedan).

Trafikbuller är en miljöförorening som är vanligt förekommande i Stockholms län. Internationella undersökningar visar att det ofta är personer med låg socioekonomisk status som är mest sårbara och även mest utsatta för olika miljöexponeringar, men få studier har gjorts i Sverige. Resultat från olika enkätundersökningar, t.ex. Miljöhälsoenkät 2015, visar dock att många av länets invånare upplever olika typer av besvär kopplat till trafikbuller.

I projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär som Centrum för arbets- och miljömedicin har genomfört i samarbete med Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, och på uppdrag av Naturvårdsverket har man kartlagt hur många som faktiskt utsätts för trafikbuller i länet. Man har också tittat på vilka grupper i befolkningen som är mest utsatta för trafikbuller och vilka besvär bullret ger upphov till, något som är viktigt för att ge underlag för prioriteringar av förebyggande åtgärder.

Program

09.00 Nytt från Bullernätverket (Sara Nilsson)

09.10 Charlotta Eriksson, Med. Dr. och Epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Region Stockholm, berättar om resultaten från projektet Trafikbuller i befolkningen – Exponering, utsatta grupper och besvär.

09.50 Frågestund

10.00 Avslut

Anmälan

Görs på Länsstyrelsens hemsida (www.lansstyrelsen.se).

Pris

0 kr.