Aktuell lagstiftning

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) definierar vilka skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga har, om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Där står det att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön, vilket preciseras i föreskrifter (AFS:ar) och allmänna råd. Föreskrifterna är bindande regler medan allmänna råd innehåller rekommendationer om hur man kan tillämpa reglerna. De AFS:ar som främst är aktuella vad gäller belastningsergonomi och arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen finns beskrivna nedan.Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. I föreskriften beskrivs hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla detta ansvar, bland annat genom att regelbundet undersöka arbetsförhållandena, utföra riskbedömningar och utreda orsaker till skador eller sjukdomar som har uppkommit.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om belastningsergonomi (AFS 2012:2)

I föreskriften anges hur riskfyllda fysiska belastningar ska förebyggas. Bland annat att manuell hantering, kraftkrävande arbete eller arbete i obekväma arbetsställningar ska undvikas, eller utformas så att arbetstagaren inte utsätts för riskfylld belastning. Arbetstagaren ska ha möjlighet att påverka hur arbetet läggs upp och genomförs, och även ha tillräckliga kunskaper om ergonomi, som till exempel lämpliga arbetsställningar och hur tekniska hjälpmedel används.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Här anges hur ohälsa på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden bör förebyggas. Till exempel har arbetsgivaren ansvar för att chefer och arbetsledare har kunskaper och förutsättningar att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Föreskrifterna gäller arbete där bildskärm med tillhörande utrustning används i arbetet. Det omfattar bland annat; arbetsplatsens fysiska utformning, belysning och synförhållanden, organisering av bildskärmsarbete, arbetsställningar och arbetsrörelser.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om vibrationer (AFS 2015:15)

Dessa föreskrifter gäller för verksamheter där någon kan exponeras för vibrationer i arbetet. Det gäller både hand- och armvibrationer som överförs från vibrerande utrustning eller verktyg och helkroppsvibrationer som överförs till hela kroppen genom till exempel ett säte i ett fordon eller ståendes på ett underlag. Förekommer riskfylld vibrationsexponering omfattas arbetet även av krav på medicinska kontroller (se AFS 2019:3 nedan). Höga hand- och armvibrationer kan ge kärl, nerv- och muskelrelaterade skador i armar och händer. Helkroppsvibrationer kan ge smärttillstånd i nedre ryggen och skador på ryggraden.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

I föreskriften anges vilka exponeringar i arbetslivet som är förenliga med krav på medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska anordnas och hur man hanterar resultaten av kontrollerna. Krav på medicinska kontroller inom belastningsergonomi finns för exponering för handintensivt arbete (upprepade handledsrörelser i kombination med kraft) och vid exponering för vibrationer.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Föreskrifter om arbetsanpassning (AFS 2020:5)

Förskriften tar upp arbetsgivarens skyldigheter att i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön ha rutiner för anpassning av arbetet, när en arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga ska kunna fortsätta sitt arbete, eller kunna återgå i arbetet.

Läs hela föreskriften på Arbetsmiljöverkets hemsida.