Kemikalier i mark, mat och vatten

Trots att utsläppen av flera välkända hälsoskadliga kemikalier minskar, förekommer ämnen i omgivningsmiljön som kan lagras i kroppen och påverka hälsan negativt vid långvarig exponering. Samtidigt belastas miljön i Stockholms län mer än andra regioner av olika kemikalier och miljögifter på grund av den stora befolkningstätheten. 

Mark

Dagens miljöproblem orsakas också av aktiviteter som skedde för många år sedan. Länsstyrelsen uppskattar att det finns cirka 10 000 misstänkt förorenade områden i Stockholms län. Förorenade markområden kan utgöra ett hot mot människors hälsa. Barn, främst små barn, är särskilt utsatta eftersom de kan stoppa förorenad jord i munnen. Typiska ämnen som återfinns är dioxiner, oljebaserade produkter, lösningsmedel, bekämpningsmedel, kvicksilver, arsenik, kadmium, bly och krom. Vissa ämnen blir kvar i markens ytskikt medan andra lakas ut till vattendrag och sjöar.

Mat och vatten

Genom maten får länets invånare i sig den största delen miljögifter. De ur hälsosynpunkt viktigaste miljögifterna är metaller, som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik, och organiska miljöföroreningar som dioxiner, polyklorerade bifenyler, bromerade flamskyddsmedel, bekämpningsmedel och ftalater.

En ytterligare möjlig exponeringskälla för hälsoskadliga kemikalier är dricksvatten från egen brunn. De flesta dricker huvudsakligen kommunalt vatten som är av mycket god kvalitet. Men 6 procent av länets invånare dricker vatten från egen brunn där kvaliteten på dricksvattnet kan vara sämre.

Enskilt vatten kan förorenas genom avrinning och läckage från industrier, avlopp eller deponier. Dricksvatten kan också påverkas genom att olika ämnen urlakas naturligt från bergrunden eller jordlagren. Det är därför viktigt att låta analysera sitt vatten om man har en egen brunn. Socialstyrelsen rekommenderar vattenanalyser vart tredje år.

Våra insatser

Centrum för arbets- och miljömedicin, som bland annat är ett kompetenscentrum inom miljömedicin i Stockholms län, ger kunskapsstöd, rådgivning och information till Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län, Kommunförbundet Stockholms län, enskilda kommuner, allmänheten och andra aktörer som har ett direkt inflytande över miljön eller hur länets invånare utsätts för hälsoskadliga kemikalier.

Inom vår verksamhet gör vi även miljömedicinska hälsoriskbedömningar för kommuner och länsstyrelsen om allmänbefolkningens exponering för hälsoskadliga kemikalier från exempelvis förorenade områden.