Kemiska risker i arbetsmiljön

I Sverige anmäls årligen cirka 3 000 arbetsskador som uppges bero på kemiska ämnen. Vanligast är eksem och påverkan på luftvägarna. Bland riskerna finns även allvarligare sjukdomar såsom cancer och kronisk förgiftning.

Arbetsgivarens ansvar

På många arbetsplatser hanteras kemiska ämnen som kan innebära hälsorisker. I verkstadsindustrin används exempelvis lacker, skärvätskor, oljor, avfettningsmedel och olika sorters lim.

Kemikaliehantering i arbetet kan leda till hudexponering, frätskador, eksem och att ämnen tas upp genom huden. En annan exponeringsväg är inandning vilket kan påverka lungor och luftvägar. Dessutom kan man kan av misstag få i sig kemikalier med maten om de finns som föroreningar på händerna. Förutom att kemikalier kan vara giftiga eller frätande och kan orsaka allergi eller cancer, kan de också om de är explosiva eller brandfarliga innebära fler hälsorisker.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Alla farliga kemiska produkter ska vara märkta enligt vissa regler och det ska finnas säkerhetsdatablad tillgängliga för alla på arbetsplatsen där det finns information om risker och hur man skyddar sig. De som har tillgång till en företagshälsovård kan få hjälp att göra riskbedömningar av kemikalier. Vissa kemiska ämnen har ett hygieniskt gränsvärde som inte får överskridas.

Våra insatser

Många av de patienter som remitteras till patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin hanterar farliga kemiska produkter i arbetet. På mottagningen görs en bedömning av vilka risker kemikaliehanteringen innebär för patienten som även kan få råd om hur arbetet kan utföras på ett säkrare sätt. 

Härdplaster

Vi får ofta frågor om exponering för härdplaster, som exempelvis kan förekomma i limmer och lacker, och som kan vara mycket irriterande för hud och slemhinnor. Den som har astma får i somliga fall inte arbeta med vissa härdplaster. Vid patientmottagningen finns möjlighet att få hjälp med att bedöma riskerna för exponeringen på arbetet.

Svetsrök

Svetsare är en grupp som utsätts för många olika kemiska ämnen. Inandning av svetsrök kan ge upphov till frossa, luftvägsirritation, påverka finmotoriken och kan även öka risken för cancer. Vid patientmottagningen tar vi reda på vad svetsröken innehåller, något som beror på svetsmetoden och materialet man svetsar i, för att kunna bedöma om exponeringen bidrar till patientens symptom. En av våra viktiga uppgifter är därför även att informera patienter om personlig skyddsutrustning.