LUQSUS-K

Ett instrument för att tidigt upptäcka begynnande utmattning och karaktär av psykosocial stress i arbetet.

LUQSUS-K är utvecklat av Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Det har primärt tagits fram för klinisk undersökning av individer, men ett beräkningsprogram för grupper med upp till 1000 individer finns nu också tillgängligt.

I LUQSUS-K ingår följande instrument:

LUCIE = Lund University Checklist for Incipient Exhaustion

QPS-Mismatch (Frågor om passform mellan individ och arbete ur QPS Nordic bedömda enligt Maslach och Leiters modell för burnout)

S-UMS = Självskattning av Socialstyrelsens kriterier för utmattningssyndromKEDS = Karolinska Exhaustion Disorder Scale

På fhvmetodiks hemsida (se länk nedan) finns mer information om LUQSUS-K samt frågeformulär, användarmanual och beräkningsprogram.

http://fhvmetodik.se/luqsus/