Hållbart arbete i EU:s forskningsprogram

Plattformen Hållbart arbete främjar hälsa, innovation och tillväxt. Syftet är att stärka arbetsmiljöfrågor inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Genom ett stabilt och kompetent nätverk av svenska forskare vid alla högskolor och universitet, arbetsmarknadens parter, företag och myndigheter, har en plattform utvecklats för att identifiera möjliga öppningar för forskningsområdet Hållbart arbete inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Centrum för arbets- och miljömedicin har ett samordningsansvar för Noden Mellansverige.

Hållbart arbete är ett starkt nordiskt forskningsområde och en produktionsfaktor för att öka förädlingsvärde, ge ekonomisk tillväxt och stimulera långsiktig konkurrenskraft.

Syftet med plattformen är att:

  • Stärka samverkan mellan forskningsmiljöer i Sverige och övriga Europa samt fördjupa samarbetet mellan arbetsmarknadens parter och forskningsanvändare.
  • Arbeta för att forskningsområdet får större utrymme inom Horisont 2020 och att svenska forskare med denna kompetens blir drivande i det europeiska samarbetet.
  • Fungera som mötesplats för svenska och europeiska forskare.

Samordning av projektet

Projektkoordinator är Maria Albin, Arbets- och Miljömedicin, Lunds universitet. Projektet samordnas med övriga forskare genom tre noder och kontaktpersonerna Mats Bohgard, Lunds Tekniska Högskola, Södra noden, Per Gustavsson, Karolinska Institutet, Noden Mellansverige, Bengt Järvholm, Umeå Universitet, Norra noden.

Med bidrag från Vinnova har projektet finansierats med 2,2 miljoner kronor under 2,5 år. Plattformen koordineras från Lunds universitet.

 

Senast ändrad 2018-09-27

Publicerad: 2014-12-05