MiiNa (PART i praktiken)

Det finns ofta mer än ett problemområde för patienter med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Vilka av problemen som beror på arbetet kan vara svårt att utreda. Ångest och depression kan finnas med i bilden och det är viktigt att rätt diagnos ställs i ett tidigt skede för att rätt behandling ska kunna inledas.

Arbets- och miljömedicin utvecklade under 2006 en metod för utredning av psykisk ohälsa som kan relateras till arbetet. Syftet med metoden var att undersöka relationen mellan psykisk ohälsa och händelser i arbetslivet och i privatlivet.

Utredningen bygger på en intervjumetod som använts inom forskningsprojektet PART – Psykisk hälsa, arbete och relationer. I utredningen ingår att kartlägga samband mellan viktiga livshändelser, arbetsliv och psykisk ohälsa med hjälp av följande instrument.

  • SCAN – Schedules för Clinical Assessment in Neuropchychiatry används bland annat för att ställa diagnos.
  • LEDS – Life events and difficulties kartlägger stressorer i det privata livet.
  • ARIA – Arbetsinnehållsanalys undersöker arbetsrelaterade faktorer.

Efter intervjun görs en skriftlig sammanfattning som patienten får ta del av. Den ligger sedan till grund för två reflekterande samtal och ett uppföljningssamtal. Tanken är att patienten genom samtalen ska börja reflektera över sin livssituation och öka sin förmåga att agera på ett konstruktivt sätt. Metoden har på så sätt även behandlande effekter. Efter samtalen skickas ett utlåtande till den inremitterande läkaren med förslag på fortsatta åtgärder.

Målgrupp

Psykologer och kuratorer med steg 1-kompetens inom företagshälsovård och primärvård.

Utveckling av metoden

I projektet pågår nu arbete med att utveckla metoden. Detta arbete görs i samarbete med primärvård och företagshälsovård.