1 360 personer testade sina lungor

Under två dagar i början av oktober tog 1 360 personer på Stockholms centralstation chansen att testa sina lungor med spirometri. Spirometridagen arrangerades av Centrum för allergiforskning vid Karolinska Institutet i samarbete med Centrum för arbets- och miljömedicin.

Spirometrieventet på centralen blev en succé! Vid eventet, som var det femte sedan 2002, genomfördes totalt 1360 lungfunktionsmätningar av erfaren sjukvårdspersonal. Av dessa hade 13 procent avvikande värden och läkare som fanns på plats kunde ge råd om vidare undersökningar eftersom några diagnoser inte kunde ställas på plats. Långt fler besökte eventytan där många myndigheter och andra aktörer fanns representerade, exempelvis Folkhälsomyndigheten, Östra Sveriges Luftvårdsförbund, Hjärt-Lungfonden och Astma och allergiförbundet.