15 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

AFA Försäkringar har beviljat sammanlagt cirka 15 miljoner kronor till tre olika forskningsprojekt om arbetsmiljö och hälsa med koppling till Centrum för arbets- och miljömedicin.

De tre projekten handlar om effekterna av sjuknärvaro, psykisk ohälsa i byggbranschen och relationen mellan fysiska och kemiska arbetsmiljöfaktorer och risken för hjärt- kärlsjukdom.

De tre projekten:

Sjuknärvaro, hälsa och produktivitet. Praktiska, metodologiska och teoretiska utmaningar

Ett projekt om sjuknärvarons samband med sjukfrånvaro, olika typer av sjukdomar, framtida ohälsa och minskad produktivitet. Projektet ska pågå till 2019 och leds av Gunnar Bergström, beteendevetare och forskare på KI och Centrum för arbets- och miljömedicin.


Att förändra organisatoriska och sociala arbetsförhållanden inom byggbranschen – påverkan på psykisk ohälsa och arbetsskador

I byggbranschen uppmärksammas oftast den fysiska arbetsmiljön, men också här ökar den psykiska ohälsan. Införandet av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter erbjuder ett unikt tillfälle att studera hur branschen arbetar med den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön. Projektet kommer att utvärdera effekten på arbetsförhållanden, hälsa och arbetsskador vid organisatoriska och sociala arbetsmiljöinsatser på byggföretaget Skanska Sverige AB. Projektet ska pågå till 2019 och leds av Gun Johansson, epidemiolog och forskare vid Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin.

Hjärt- och kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö

Det finns forskning som visar att fysiska- och kemiska arbetsmiljörisker ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom men få studier har undersökt effekten vid exponering för flera arbetsmiljörisker än en, studerat hjärt- kärlrisken specifikt för kvinnor eller tagit hänsyn till hälsa och socioekonomisk ställning tidigt i livet. I det här projektet kommer man att titta på samverkanseffekter, könsskillnader och individuella riskfaktorer. Projektet är en del av AFA:s forskningsprogram "Ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdom" och leds av av Jenny Selander, forskare vid Karolinska Institutet.

CAMM och Karolinska Institutet

CAMM har ett mycket nära samarbete kring forskning och undervisning med Institutionen för miljömedicin på Karolinska Institutet. På det sättet försäkrar vi oss om att vi använder evidensbaserade metoder och har en god vetenskaplig nivå i vår verksamhet. Många av våra medarbetare är också anställda vid eller på andra sätt anknutna till Karolinska institutet.

Om AFA Försäkringar

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar AFA anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Försäkringarna gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Från försäkringsfallen tar AFA fram och analyserar statistik och inom områden i arbetslivet där de ser problem med skador utlyser och finansierar de  forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Foto: Matton