Barn, skolor och allergi i fokus för nya satsningar

En elevhälsoportal på webben för förskolor och skolor och allergikonsulenter med fokus på barn. Det är två nya satsningar som förstärker arbetet inom området barn och allergi vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

På Centrum för arbets- och miljömedicin finns sedan våren 2016 allergikonsulenter som i grunden är erfarna barnsjuksköterskor. Tanken är att de ska kunna fungera som en länk mellan sjukvård, hemmet och förskolan/skolan. Arbetsuppgifterna består av patientutredningar via remisser från allergispecialistmottagningar på sjukhusen samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna ge information, rådgivning och utbildning till personal inom förskolan och skolan gällande barnets allergi och eventuella mediciner. Dessutom kan de genomföra probleminventering av hemmiljön och samtidigt ge information och utbildning om allergibesvär och mediciner, undersöka inomhusmiljön och tillsammans med barnet och föräldrarna göra en gemensam plan för eventuella förändringar.

Skapa konto i Elevhälsoportalen

Elevhälsoportalen, elevhalsoportalen.se, samlar aktuell forskning om hälsofrämjande och strukturella insatser i skolmiljön och är uppdelad i olika hälsoområden, varav ett är allergi. Webbportalen ger skolans och förskolans personal tillgång till digitala verktyg och material för att utveckla ett hälsofrämjande arbete. Under våren öppnar möjligheten för skolor och förskolor att kostnadsfritt skapa ett konto i portalen och därmed få tillgång till evidensbaserade, hälsofrämjande insatser, kartläggningsverktyget Skolhälsonyckeln och ett digitalt planeringsstöd för att skriva en handlingsplan.

Elevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samt Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning vid Stockholms Läns Landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

Foto: Matton

Publicerat: 20160406