En av tre unga vuxna har antikroppar mot coronavirus

Nya resultat från den populationsbaserade studien BAMSE visar att en av tre deltagare undersökta i januari hade antikroppar mot coronavirus.

De kliniska undersökningarna i studien pågår sedan oktober 2020 vid Forskningscentrum på Södersjukhuset där över 500 deltagare nu har undersökts.

Resultat från blodprovsanalyser fram till och med januari visar att andelen deltagare med påvisade IgG antikroppar mot SARS CoV-2 har ökat från 14% i oktober 2020 till 29% i januari 2021, vilket är en statistisk säkerställd ökning. Överlag ses ingen skillnad i förekomst av antikroppar mellan kvinnor och män. Av de med påvisade antikroppar rapporterade 92% att de har haft symtom som vid misstänkt covid-19 under pandemin.

- Vi ser en klar ökning av andelen unga vuxna i Stockholm med antikroppar mot coronavirus från december och framåt, vilket tyder på att vi nu haft en stor spridning även i denna åldersgrupp, säger projektledaren Erik Melén.

- Nivån ligger till och med högre än de uppskattade 20 procent som rapporterats nyligen för Stockholm. Det är därför viktigt att vi verkligen kan göra allt vi kan och fortsätta minska risken för ytterligare spridning innan alla vaccineringar är på plats. Vi följer nu utvecklingen vecka för vecka, och genomför också analys av B- och T-cellsimmunitet för att på bästa sätt kunna uppskatta nivån av immunitet på populationsnivå. Vidare ser vi att nästan en av tio med positivt test inte själva rapporterat symptom som vid covid-19. Dessa individer har alltså haft en ”tyst” infektion.

BAMSE-projektet startade 1994 och har sedan dess följt 4089 deltagare från födseln upp till vuxen ålder med regelbundna enkäter och kliniska undersökningar.

Ny uppföljning av deltagarna

arnaNu pågår en ny uppföljning av studiedeltagarna med upprepade mätningar av antikroppar mot coronavirus, enkätfrågor samt en klinisk undersökning med blodprovstagning och lungfunktionsmätning. Syftet med studien är att undersöka immunitet, riskfaktorer och långsiktiga hälsoeffekter av covid-19 bland unga vuxna. Resultaten kan bidra till ökad förståelse kring varför en del unga vuxna drabbas svårare av covid-19. Dessutom kommer betydelsen av möjliga riskfaktorer som fetma, hjärtkärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, rökning och luftföroreningar att studeras hos unga vuxna. Undersökningarna planeras pågå fram till sommaren 2021 med målet att undersöka 1000 deltagare.

Diagram Andel med SARS-CoV-2 lgG antikroppar Diagram Andel med SARS-CoV-2 lgG antikroppar

Detta covid-19-projekt är ett samarbete mellan Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Region Stockholm, KTH och SciLifeLab och stöds finansiellt från Vetenskapsrådet, HjärtLungfonden och Region Stockholm.

Publicerad 2021-03-02