Händer som håller i varandra på ett virkat täcke. Gammal och ung.

En hållbar hemtjänst i fokus för rapport och workshop

Betala mer för brukare med stora omsorgsbehov och satsa på regelbunden uppföljning av omsorgskvalitet i hemtjänsten. Det är några av förslagen i en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin. Den 12 januari arrangeras en workshop om åtgärdsförslagen. 

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar i framtiden med arbetskraftsbrist inom vård- och omsorgssektorn. Nya tankesätt behövs för att förbättra omsorgskvaliteten för de mest sjuka äldre och för att ge bättre förutsättningar för stabilitet hos hemtjänstutförarna.

Centrum för arbets- och miljömedicin presenterar nu i en ny rapport ett komplement till dagens ersättnings- och uppföljningssystem för kommunerna. Förslagen syftar till att bättre stärka balansen mellan krav, resurser och kompetens hos utförarna. Enligt rapporten bör kommuner ta fram brukarprofiler, samla in enkät- och systemdata, ta fram utförarprofiler och hålla dialogmöten med utförare. En slutsats är att kommuner behöver ta hänsyn till brukares omsorgsbehov när resurserna till hemtjänstutförarna fördelas.

Workshop den 12 januari

Åtgärdsförslagen kan stärka balansen mellan krav, resurser och kompetens hos hemtjänstutförarna och utgår från projektet HEKLA – Hemtjänstens ekonomi, kvalitet, ledning och arbetsförhållanden – där forskare, utförare, biståndshandläggare och beställare i två kommuner samverkat.

Centrum för arbets- och miljömedicin bjuder in till en workshop den 12 januari där åtgärdsförslagen presenteras i detalj. Deltagarna ges tillfälle att utifrån egna erfarenheter diskutera användbarhet, möjligheter och hinder i praktiken. Målgrupp för workshopen är politiker, beställare i kommuner, Sveriges kommuner och landsting (SKL), enhetschefer och tjänstemän inom social- och äldreförvaltningar samt fackliga företrädare.

Foto: Matton