Extrasatsning ska öka kunskapen om risker med vibrationsexponering

Vibrationsskador är i dag en av de vanligast förekommande arbetsskadorna i Sverige men skadorna går att undvika. Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) kommer med start i år satsa extra på att utbilda företagshälsovård och berörda företag om hälsoriskerna med vibrerande maskiner.


Vibrationsskador är en av de vanligast förekommande arbetsskadorna i Sverige idag och antalet som drabbas ökar. Det handlar om vibrerande maskiner och verktyg som kan ge upphov till kärl- och nervskador i fingrar och händer med symptom som vita fingrar, känselstörningar i händerna, domningar, försämrad finmotorik och nedsatt gripkraft. I värsta fall blir skadorna permanenta. Varje dag jobbar hundratusentals människor med slipmaskiner, slående mutterdragare, bilningsmaskiner, slagborrmaskiner, motorsågar och andra vibrerande maskiner. Men det går att undvika skador med rätt kunskap! CAMM har i år startat en extra utbildningssatsning kring vibrationer med målet att förebygga och minska antalet skador.

- Vi upplever att det finns väldigt dålig kunskap om det här ute i arbetslivet, vilket är oerhört olyckligt eftersom skadorna går att undvika. Man tar inte problemet på allvar. På stora arbetsplatser finns ofta en medvetenhet om riskerna och man jobbar med frågan men även här ligger arbetet efter om man jämför med andra arbetsmiljösatsningar, säger Pernilla Wiebert, yrkeshygieniker och enhetschef på CAMM.

Seminarium för skyddsombud och chefer

Som en del i satsningen kommer CAMM under de närmaste månaderna hålla utbildningar för företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer men också för arbetsgivare och skyddsombud.

– Vi planerar ett seminarium om hur man jobbar säkert med vibrerande verktyg den 17 januari där vi riktar oss till chefer och skyddsombud. Förhoppningsvis kan det leda till att vi sen får möjlighet att komma ut på företag och föreläsa.

– För företagsläkare och arbetsmiljöingenjörer planeras en tvådagarssutbildning under 2019 som sen kan upprepas vid fler tillfällen om efterfrågan finns. Innehållet i utbildningen blir bland annat det vetenskapliga kunskapsläget, gällande lagstiftning på området, olika hälsobesvär, medicinska riskbedömningar och mätmetoder. I vissa moment kommer vi att dela på läkare och arbetsmiljöingenjörer men delar av utbildningen ska vara gemensamma för bägge eftersom vi har sett här på CAMM vilka fördelar som finns med att läkare och exponeringsexperter jobbar tillsammans och lär av varandra, säger Pernilla Wiebert.

Nationell samverkan

Utbildningarna för företagshälsan är delvis en följd av nationella diskussioner om samverkan med Arbetsmiljöverket där de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i landet har tagit på sig att utbilda företagshälsovården. Mer om denna samverkan kan du läsa i dokumentet "Vägen framåt vad gäller vibrationsskador" uppe till höger/härunder (mobil).

CAMM planerar också att jobba fram ett utbildningsmaterial som kan användas även på andra arbets- och miljömedicinska mottagningar runtom i landet. Det finns även tankar på att ta fram en separat mätutbildning för arbetsmiljöingenjörer som skulle bidra till att vibrationsmätningar utförs och rapporteras på rätt sätt.

– Vi har också idéer kring att erbjuda utbildning till personal inom primärvården. Det är ju inte alltid som patienterna hamnar på företagshälsan och då är det viktigt att även primärvården är insatt i hur man hanterar de här patienterna och att patientens yrke finns med som en tänkbar orsak till besvären, säger Pernilla Wiebert.


Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 2018-11-15