Faktabladet "Arbetsrelaterade luftvägssjukdomar"

Faktablad om arbetsrelaterad KOL och astma för vårdpersonal

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram ett faktablad som ska sprida kunskap om arbetsmiljöns betydelse för KOL och astma inom primärvård och företagshälsovård.

CAMM har tagit fram ett faktablad om de arbetsrelaterade luftvägssjukdomarna KOL och astma. Faktabladet vänder sig i första hand till primärvård och företagshälsovård och innehåller bland annat vägledning om utredning, när det kan vara aktuellt med arbetsbyte och när det är aktuellt att remittera till en arbetsmedicinsk klinik.

- Det finns ett stort antal patienter med KOL eller astma där symtomen orsakats eller förvärrats av arbetet. En stor majoritet av dem utreds och behandlas i primärvården eller företagshälsovården och vi vill sprida kunskap om vad arbetsmiljön betyder för dessa patienter så att man hittar arbetsorsakade fall och undviker att patienter återgår till arbeten som är olämpliga, säger Per Gustavsson, överläkare på CAMM.

För att få stor spridning på faktabladet som möjligt gjorde CAMM i samarbete med Akademiskt primärvårdscentrum (APC) i november ett utskick av bladet till alla husläkarmottagningar i Region Stockholm.

- Det är viktigt att den här informationen når ut och vår bedömning var att det är mer effektivt att göra ett pappersutskick än att bara skicka en länk i ett e-postmeddelande. Det är också ett sätt att tala om att vi finns och vad vi kan bidra med för de mottagningar som inte känner till oss.

Faktabladet finns också att ladda ner utan kostnad till höger på sidan/härunder (mobil) eller på sidan camm.sll.se/faktablad.

Fakta om arbetsmiljöns inverkan på astma och KOL

Astma

I dag lever omkring 800 000 i Sverige med astma. Omkring 15 % av alla nyinsjuknanden i astma hos vuxna beräknas vara orsakade av faktorer i arbetsmiljön. Arbetsmiljöorsakad astma brukar delas in i allergisk respektive icke-allergisk astma och allergisk astma brukar i sin tur in efter allergi mot högmolekylära (tex mjöldamm, pollen, latex, djurprotein) respektive lågmolekylära ämnen (tex isocyanater, blekmedel, akrylater).

KOL

Man räknar med att omkring 600 000 personer i Sverige har Kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller KOL. I Sverige dör 3 000 personer årligen i sjukdomen och globalt sett är KOL på väg att bli den tredje vanligaste sjukdomsrelaterade dödsorsaken. På befolkningsnivå är rökning den dominerande orsaken men man beräknar att cirka 15 % av alla nya KOL-fall orsakas av arbetsmiljön. Exponering för damm, rök och gas/ångor i arbetet ökar risken för KOL och nyare studier pekar på att framförallt inandning av oorganiskt damm som stendamm, som förekommer inom byggindustri och stenindustri, medför ökad risk för KOL.


Text: Sarah Wiklund

Publicerad 2019-12-02