Förebygga ohälsa med kunskap

Att hitta och förebygga hälsorisker i arbets- och omgivningsmiljön är fokus för Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Kunskapsstöd och kunskapsspridning är en viktig del av verksamheten.  

Vid Arbets- och miljömedicinska mottagningen och Hudallergimottagningen utförs utredningar kring sjukdom och besvär som misstänks vara relaterade till patienternas arbets- eller omgivningsmiljö.

– Det är ett detektivarbete som handlar om att utreda vad som i arbetsmiljön eller omgivningsmiljön, idag eller tidigare i livet, kan ha bidragit till patientens besvär eller sjukdom, säger Carolina Bigert, överläkare och ansvarig för Arbets- och miljömedicinska mottagningen.

Utredning och rådgivning

Mottagningarnas patienter kommer på remiss, ofta från företagshälsovården som i knepiga ärenden vill ha stöd i patientutredningar. För att reda ut hur exponeringen för olika riskfaktorer ser ut för patienten på jobbet görs ofta även arbetsplatsbesök, gärna tillsammans med företagshälsovården.

Genom utredningen kan patienten få rådgivning om hur han eller hon, genom skyddsutrustning eller på andra sätt, kan minska eller undvika riskexponeringen på jobbet. Ibland är rådet att patienten bör ta sig vidare till ett annat jobb och i sådana fall ges råd kring omskolning.

– Patienterna vet sällan särskilt mycket om riskfaktorerna som de exponerats för. Företagshälsovården vet för det mesta desto mer. Och ju mer detaljerad företagshälsovården är i sin första medicinska utredning och i remissen – desto mer gynnas patienten, säger Mihály Matura, överläkare och ansvarig vid Hudallergimottagningen.

Carolina Bigert, överläkare och ansvarig för Arbets- och miljömedicinska mottagningen,
och Mihály Matura, överläkare och ansvarig för Hudallergimottagningen. Foto: Marie Sahlén

Sprida ny kunskap

För att bidra till att få fram kunskap samverkar Centrum för arbets- och miljömedicin i olika forskningsprojekt med andra arbets- och miljömedicinska kliniker i landet och med Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Målsättningen med att ta fram ny kunskap är naturligtvis att förebygga ohälsa i framtiden.

– Vi vill se till så att den kunskap vi har och skapar används så att problemen med arbets- och miljörelaterad ohälsa minskar, säger Per Gustavsson, verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Utifrån nya forskningsresultat tar Centrum för arbets- och miljömedicin därför fram och sprider både faktablad och rapporter. Några av de senaste rapporterna har handlat om sjukskrivnas rörlighet på arbetsmarknaden, tidig arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetskaderisker i yrken efter yrkesförberedande gymnasieprogram. Ny kunskap sprids även genom kunskapsseminarier och utbildningar dit exempelvis företagshälsovård, primärvård och myndigheter bjuds in.

Helena Edström