Föroreningar dödar fler än krig och infektioner

Föroreningar orsakade nio miljoner dödsfall under 2015, vilket motsvarar 16 procent av alla dödsfall i världen. Miljöföroreningar orsakar tre gånger fler dödsfall än AIDS, tuberkulos och malaria tillsammans och 15 gånger fler än krig och våld. Det visar en studie genomförd med stöd av FN och Världsbanken som nyligen publicerades i den ansedda vetenskapliga tidskriften ”The Lancet”.

Av de nio miljoner dödsfall som skedde till följd av miljöföroreningar orsakades 6,5 miljoner av luftföroreningar utomhus och i hemmen, 1,8 miljoner av vattenföroreningar, 1 miljon av kemikalier, tungmetaller och föroreningar i jord och 0,8 miljoner av giftiga kemikalier och andra luftföroreningar på arbetsplatsen. Luftföroreningarna är med andra ord den främsta orsaken till dödsfall. Allra farligast är de små partiklarna (PM2,5) i utomhusluften, följt av föroreningar i inomhusluft. Föroreningarna inomhus kommer ifrån eldning med kol, ved och andra fossila bränslen som används för matlagning och uppvärmning, framför allt i utvecklingsländer. De vanligaste dödsorsakerna är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), lungcancer, hjärtinfarkt och stroke.

Förebyggande arbete kan ge enorma vinster

Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer och andelen ökar snabbt. Det är de som bor i städer, främst snabbt växande städer i industrialiserade länder, som blir värst drabbade av föroreningar. I rapporten rekommenderas därför bland annat att förebyggande insatser för att minska föroreningarna integreras i land- och stadsplaneringsprocesser. Föroreningar kan inte längre ses som en isolerad miljöfråga. Det är ett enormt problem som påverkar hälsa och välbefinnande i hela samhällen. Förebyggande arbete kan ge enorma vinster. Inte bara när det gäller människors hälsa men också ekonomiskt. Exempelvis har USA vunnit tillbaka 30 dollar för varje dollar som de satsat på att minska luftföroreningshalterna sedan början av 70-talet, enligt rapporten i "The Lancet".

Ett nytt tänkande kring staden

Liksom tidigare framhålls betydelsen av åtgärder på internationell och nationell nivå men ett viktigt budskap i rapporten är den lokala nivåns betydelse eftersom det är där beslutanderätten i allmänhet ligger när det gäller fysisk planering. Man efterlyser ett nytt tänkande kring staden med grönområden, parker och promenadvägar som stimulerar promenader och cykling och ökad tillgång till offentliga kommunikationer. Det här typen av tänk finns redan i svensk stadsplanering men rapporten ger det ytterligare stöd.

Foto: Matton