Fortsatt spridning av coronavirus hos unga vuxna – vaccination kan få stor betydelse

Den kliniska uppföljningen av drygt 1000 deltagare i åldern 24–27 år i den populationsbaserade studien BAMSE har just avslutats. Resultaten visar att förekomsten av antikroppar har varit fortsatt hög under vår och försommar.

Den kliniska uppföljningen av drygt 1000 deltagare i åldern 24–27 år i den populationsbaserade studien BAMSE har just avslutats på Södersjukhuset i Stockholm. I studien mättes igG-antikroppar mot coronavirus, SARS CoV-2. Tidigare mätningar visade en klar ökning av antikroppar i januari 2021 jämfört med oktober 2020. Forskarna kan nu konstatera att förekomsten av antikroppar har varit fortsatt hög under våren och försommaren med drygt en tredjedel positiva IgG-svar från studiedeltagare.

- Den tidigare ökningen i början av året av andelen unga vuxna i Stockholm med antikroppar mot coronavirus pekade på en stor spridning i åldersgruppen, och under våren har andelen positiva test varit fortsatt hög, säger projektledaren Erik Melén. IgG-resultaten bekräftas också av positiva IgM, vilket avspeglar nyligen genomgången infektion. Hittills har bara 32 studiedeltagare, dvs ca 3%, vaccinerats mot covid-19 och det är därför mycket viktigt att unga vuxna vaccinerar sig så fort tillfälle ges.

Resultaten från enkäter som deltagarna besvarat under pandemin visar att hela 70% rapporterat misstänkta covid-symtom (vanligast trötthet, näsbesvär, huvudvärk, halsont och muskelsvaghet) någon gång. Av de med IgG-antikroppar rapporterade 90% symptom jämfört med 60% av de som testades negativt. Men en av tio med positivt test rapporterade inte några covid-symptom. Dessa individer kan alltså ha haft en ”tyst” infektion. Dessa resultat understryker vikten av att fortsätta testa sig vid misstänkta symptom för att påvisa eller utesluta coronavirusinfektion, samt att smittspåra för att tidigt upptäcka nya fall.

Resultaten från en nyligen publicerad artikel från BAMSE visar också att livsstilen hos de unga vuxna deltagarna har ändrats under pandemin. Andelen deltagare som rökte minskade från 19% före pandemin till 15% under första delen av pandemin (2020), medan andelen som snusade ökade från 13% till 22%.

Många studiedeltagare har visat ett stort engagemang och velat bidra till vetenskapliga fakta i och med denna studie. "Många är glada att kunna bidra och hjälpa till under den pågående pandemi", säger ansvarig forskningssjuksköterska på Forskningscentrum Södersjukhuset, Anna Castel.

Stapeldiagram som visar andel deltagare i BAMSE-studien med lgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 presenterat för varje månad.

Om BAMSE-projektet

BAMSE-projektet startade 1994 och har sedan dess följt 4089 deltagare från födseln upp till vuxen ålder med regelbundna enkäter och kliniska undersökningar. Detta BAMSE covid-19-projekt är ett samarbete mellan Södersjukhuset, Karolinska Institutet, Region Stockholm, KTH och SciLifeLab och stöds finansiellt från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden och Region Stockholm.

 

Publicerad 2021-07-02