Hälsobesvär av inomhusmiljön – kom och lär dig mer!

Under vintern, med start den 20 november, anordnar Centrum för arbets- och miljömedicin seminarier om inomhusmiljö och hälsa. Men vad har egentligen byggnader med sjukdomar att göra? Vi frågar Mattias Sjöström, yrkeshygieniker och en av arrangörerna för seminariet.

Det var under 1980-talet som begreppet Sjuka hussjukan, från engelskans Sick Building Syndrome, slog igenom i även i Sverige. Begreppet användes för att beskriva situationer där personer i byggnader upplevde obehag eller problem bara av att vistas i byggnaden. Men eftersom begreppet var spretigt och saknade tillräcklig vetenskaplig grund tog Socialstyrelsen år 2006 ställning mot dess användning som diagnos.

- Sjuka hussjukan var en alltför flummig gruppering för problemen man såg. Så då bestämde man sig för att tydliggöra de besvär som man faktiskt hade vetenskapliga belägg för och bakade ihop det till vad man idag kallar för inomhusmiljöbesvär eller inneklimatproblem, säger Mattias Sjöström, yrkeshygieniker vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Liknar förkylningssymtom

Det är begrepp som idag både har status och uppbackning från Världshälsoorganisationen WHO, som bland annat ger ut skrifter på temat. Vilken sorts ohälsa är det då som en dålig inomhusmiljö kan leda till?

- Oftast handlar det om slemhinnebesvär i näsa, ögon eller luftvägar. Till patientmottagningen vid Centrum för arbets- och miljömedicin kommer många patienter som upplever att de har upprepade förkylningssymtom – som nästäppa, halsirritation, slemmighet och hostningar – men där besvären uppvisar en klar samvariation med vistelse i viss inomhusmiljö, säger Mattias Sjöström.

Vad är orsaken då? Ja det kan exempelvis handla om kemiska emissioner knutna till en fuktskada eller byggnadsmaterial i byggnaden. Även om koncentrationerna av ämnen vanligtvis är låga kan de med tiden ändå leda till besvär hos dem som befinner sig i byggnaden. Än så länge känner man inte till de exakta mekanismerna bakom varför sjukdom uppstår.  Men ofta leder dessa patientutredningar till att man hittar en problematik knuten till exempelvis en fuktskada eller dåligt fungerande ventilation.

Många potentiella problemhus i länet

Men hur stort är problemet? Enligt den senaste miljöhälsoenkäten uppgav 1,2 miljoner svenskar att de upplevde besvär på grund av inomhusmiljön. Och enligt Mattias Sjöström är det klart att det i en region som Stockholms län finns många potentiellt problematiska byggnader. 

- Vi har miljonprogramhusen, 1960-talets radhus med krypgrund, platta tak från 1970-talet, gamla eller dåligt trimmade ventilationssystem och klimatanläggningar. Det finns många stora arbetsgivare i regionen där resurserna kanske tryter, där för många människor vistas i lokaler som var ämnade för färre och där kunskapen kring den här problematiken är låg, säger Mattias Sjöström.

Vill sprida fakta

Detta är också det enkla skälet till varför Centrum för arbets- och miljömedicin anordnar seminarier om inomhusmiljöproblem och hälsa. Tre föreläsare från Centrum för arbets- och miljömedicin kommer att medverka: miljöhygieniker Gunnel Emenius, överläkare Lena Hillert och yrkeshygieniker Mattias Sjöström. Lagom till seminariet den 20 november kommer även ett uppdaterat faktablad om hälsobesvär av inomhusmiljön att vara framtaget.

- Kunskapen om att det finns en koppling mellan inomhusmiljöproblem och ohälsa är tyvärr låg hos både allmänhet, fastighetsägare och arbetsgivare. Ofta saknas tillräcklig kunskap även hos företagshälsovården och hälso- och sjukvården. Det känns vettigt att bjuda in folk och berätta vad vi faktiskt vet, vad vi inte vet och reda ut onödiga frågetecken och slå hål på eventuella myter, säger Mattias Sjöström.

 

Text: Helena Edström