Kommuner kan bidra till fördjupad miljöhälsoenkät

Arbetet med nästa miljöhälsoenkät – Nationell miljöhälsoenkät 2015 – har börjat. Ett arbete som kommer att resultera i Miljöhälsorapport Stockholms län 2017. För att möjliggöra lokala och regionala analyser uppmuntras nu kommuner att bekosta enkäter i det egna området. 

Folkhälsomyndigheten redovisar återkommande utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa i form av nationella miljöhälsorapporter. Hittills har publicerats fyra rapporter, omväxlande om barn och vuxna, publicerats: 2001, 2005, 2009 och 2013.

Nästa rapport publiceras 2017 och ska, liksom 2001 och 2009 handla om vuxna. Till grund för Miljöhälsorapport 2017 kommer, liksom för de tidigare miljöhälsorapporterna, en nationell miljöhälsoenkät att ligga.

Fler enkäter möjliggör lokala analyser

Folkhälsomyndigheten planerar att nationellt bekosta 10 500 enkäter, alltså 500 enkäter per län, vilket möjliggör analyser på nationell nivå. För att även kunna utföra analyser på läns- och kommunnivå erbjuder Folkhälsomyndigheten landets länsstyrelser, landsting och kommuner att på regional och lokal nivå göra en kompletterande enkätdistribution på egen bekostnad. 

En sådan förtätning av enkäten möjliggör analys av resultatet på läns- och kommunnivå. När det gäller Stockholms län, kommer Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen att bidra med pengar. För att kunna analysera resultaten på kommunnivå krävs det ytterligare förtätningar.

Folkhälsomyndigheten står för framtagandet av enkäten och fasta kostnader. Medverkande län/landsting och kommuner betalar för distribuering och hantering av de extra enkäterna. Kostnaden för förtätning av enkäten kommer därför att ligga på cirka 40 kronor per enkät.

Viktig kunskap i kommunal planering

Kunskapen om kommunal exponering och miljörelaterad ohälsa som kan fås ut genom en enkätförtätning kan användas inom flera områden. Den kan till exempel användas som underlag för den kommunala planeringen av förebyggande insatser och åtgärder som är relevanta just där. Den kan även användas som kunskapsunderlag i tillsynsarbete utifrån miljöbalken och för uppföljningen av miljö- och folkhälsomål.

Miljöhälsoenkäten kommer att genomföras under 2015, exakt tidsplan är ännu inte fastställd. Resultatet från enkäten kommer sedan att vara klart under våren 2016.