Kritik mot Arbetsmiljöverket: ”Onödiga fall av dödliga arbetssjukdomar”

Kvartsdamm och dieselavgaser orsakar ett ökat antal arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall. Men trots att kunskap finns väljer Arbetsmiljöverket att inte skärpa gränsvärdena och att lätta på kraven för mätning av kvartsdamm. Det skriver representanter för bland annat Centrum för arbets- och miljömedicin på DN Debatt.

I november trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskifter Kvarts – stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:02) i kraft. De har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete och förebyggande åtgärder och är inriktade på riskbedömning. Kravet på obligatoriska periodiska mätningar är borttaget. Arbetsgivare måste göra egna mätningar på arbetsplatsen om det behövs för att kunna välja rätt skyddsåtgärder.

Enligt en artikel på DN Debatt, skriven av 13 forskare och representanter för arbets- och miljömedicinska kliniker, agerar Arbetsmiljöverket passivt i förhållande till befintlig kunskap om allvarliga hälsorisker i arbetsmiljön vid exponering för kvarts och dieselavgaser. Bland annat kritiseras Arbetsmiljöverket för att gränsvärdena som reglerar de tillåtna halterna på arbetsplatserna för ämnena ifråga inte sänks i den reviderade gränsvärdeslistan. Därtill, skriver experterna, har Arbetsmiljöverket lättat på kraven kring mätning och inrapportering av exponering för kvartsdamm. Detta trots allvarlig kritik i remissvaren från samtliga arbetsmedicinska expertinstanser i landet.

Konsekvensen är enligt artikelförfattarna onödiga fall av dödliga arbetssjukdomar som kunnat förebyggas om Arbetsmiljöverket valt att använda befintlig kunskap.