Lättare bygga nytt i bullriga miljöer

Regeringen har tagit beslut om nya riktvärden för utomhusbuller från trafik som träder i kraft den 1 juni. Syftet är att underlätta byggandet av bostäder i bullriga miljöer. Vad innebär de nya riktvärdena i praktiken? Vi ställer frågan till Charlotta Eriksson, epidemiolog och bullerforskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet.

Vilka är de viktigaste ändringarna jämfört med tidigare regelverk?
- Förut gällde riktvärdet 55 dB ekvivalent ljudnivå, alltså genomsnittlig ljudnivå, utomhus runt hela byggnaden. Nu ska det räcka med att man uppfyller det vid fasaden för hälften av bostadsrummen. Små enkelsidiga lägenheter tillåts i områden upp till 60 dB.

Vad betyder de nya riktvärdena?
- I praktiken betyder det att man i princip kan bygga i hur bullriga områden som helst, förutsatt att man klarar 55 dB ekvivalent ljudnivå för hälften av bostadsrummen och den maximala ljudnivån under natten är högst 70 dB. Ett tillägg också vad gäller flygbuller: Bromma flygplats undantas från riktvärdet 70 dB maximalnivå under dagtid, trots att Bromma är ett av Sveriges mest flygbullerdrabbade områden med många förskolor och skolor under bullermattan.

Hur ser du på att de nya reglerna i vissa fall tillåter högre bullernivåer?
- Det är anmärkningsvärt att ambitionsnivån vad gäller riktvärdena för buller i Sverige sänks samtidigt som evidensen för att buller har allvarliga negativa konsekvenser för hälsan har stärkts de senaste 10-15 åren. Det är faktiskt en unik situation att riktvärden i Sverige försvagas på detta sätt, något liknande har vad jag känner till inte inträffat för någon annan miljöexponering. Här har man valt att lägga tid och pengar på att ta fram nya mindre strikta riktvärden för buller istället för att utveckla åtgärder för att begränsa bullret vid källan, vilket inte bara hade underlättat nybyggnation men också förbättrat för befintliga bostäder.

Hur ser du på att det blir lättare att bygga små lägenheter i bullriga områden?
- Ur miljömedicinsk synvinkel är detta ett tveksamt beslut då dessa bostäder kommer att bli kraftigt bullerutsatta. Om lägenheten inte är genomgående, vilket ofta är fallet med dessa små lägenheter, har personerna som bor där ingen skyddad sida och därmed ingen möjlighet att undkomma bullret. Man kan också fråga sig vem eller vilka det är som kommer att bo i denna typ av lägenheter. Risken är att det är grupper som redan är särskilt utsatta eller känsliga av andra skäl, exempelvis äldre, ekonomiskt utsatta, invandrare och studenter.

 

Helena Edström
Foto: Matton