Luckor i kunskapen om bullers effekt på hälsa

Vi vet idag en hel del om bullers effekt på sjukdomar som högt blodtryck och hjärtinfarkt. Däremot behövs mer forskning kring effekten på andra sjukdomar som mental hälsa, övervikt, diabetes och cancer. Den och andra frågor kring var mer forskning behövs diskuterades under årets Miljöhälsokonferens i Rom.

Den internationella konferensen ISEE (International Society for Environmental Epidemiology) hölls i år i Rom, Italien, mellan den 1 och 4 september. Ett flertal ledande forskare från såväl Europa som Asien och USA var inbjudna för att ge sin bild av kunskapsläget om sambanden mellan trafikbuller och hälsa, men också för att diskutera hur framtidens forskning bör se ut.

Påverkan på sömn och immunförsvar

Stort fokus har under de senaste 10 åren legat på att undersöka samband mellan trafikbuller och hjärt- och kärlsjukdom. Detta har lett till att vi idag har ganska god kunskap om sambanden mellan trafikbuller och sjukdomar som högt blodtryck och hjärtinfarkt. Det poängterades dock under konferensen att det finns flera viktiga kunskapsluckor att fylla. Bland annat behöver vi veta mer om hur effekterna varierar beroende på vilket buller vi utsätt för (väg-, tåg- och/eller flygtrafikbuller) samt om hur interaktionen med luftföroreningar ser ut. Det behövs också mer forskning om en rad andra sjukdomar som skulle kunna kopplas till bullerexponering. Hit hör till exempel mental hälsa, övervikt, diabetes och cancer.

− Det finns flera olika teorier om hur buller kan påverka risken att drabbas av sjukdomar som depression, övervikt, diabetes och cancer, till exempel genom stress, störd sömn och via påverkan på immunförsvaret. Vad som behövs nu för att utreda sambanden är flera epidemiologiska studier där man alltså tittar på grupper i befolkningen och hur mycket buller de utsätts för i relation till vilka sjukdomar de drabbas av, säger Charlotta Eriksson, bullerforskare och epidemiolog vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

WHO uppdaterar riktvärden för buller

Under konferensen rapporterades det också från Världshälsoorganisationens (WHO) arbete med uppdateringen av riktvärden (riktvärden=högsta rekommenderade värden) för buller inom den Europeiska regionen. För närvarande arbetar man med att granska och sammanställa resultat från de forskningsstudier som har gjorts sedan de nuvarande riktvärdena publicerades (1999 och 2009). Arbetet förväntas slutföras under hösten 2016 och nya riktvärden för buller kommer sannolikt presenteras våren 2017.

 Text:

Foto: Charlotta Eriksson

Publicerad 20160913