Luftföroreningar kan försämra vår kognitiva förmåga

En ny uppmärksammad studie från Kina visar på samband mellan luftföroreningar och kognitiv förmåga. De starkaste sambanden såg forskarna hos lågutbildade män och personer över 65 år.

Nyligen publicerades en uppmärksammad epidemiologisk studie från Kina som undersökt samband mellan exponering för luftföroreningar och resultaten vid verbala och matematiska kognitiva test. Studien visade på ett samband mellan luftföroreningsnivåer i de städer där undersökningsdeltagarna bodde och resultaten i de verbala testen. Däremot såg man inget samband för de matematiska testen. De tydligaste sänkningarna av testresultaten knutna till luftföroreningar fanns hos lågutbildade män och i åldersgruppen över 65 år.

Bör tolkas med försiktighet

Resultaten är intressanta och stödjer tidigare fynd som visat att luftföroreningar har negativa effekter på det centrala nervsystemet. Kardiovaskulära effekter är vanligast vid exponering för luftföroreningar men det är möjligt att även de negativa mentala effekterna är betydelsefulla, inte minst ekonomiskt. Av flera skäl bör resultaten från den kinesiska studien dock tolkas med försiktighet. Ingen redovisning gjordes av bortfall och data om viktiga individuella riskfaktorer saknas helt, till exempel information om alkohol- och rökvanor. Luftföroreningsmätningarna genomfördes i regel efter de kognitiva testen och ingen kontroll gjordes av hur länge försökspersonerna bott i de aktuella områdena. Dessutom är luftföroreningsnivåerna i kinesiska städer ofta mycket höga och relevansen av fynden för områden med betydligt lägre nivåer är oklar. Det finns dock all anledning att noga följa den vetenskapliga utvecklingen inom området och till exempel undersöka möjligheterna att bidra med epidemiologiska data för Stockholms län rörande luftföroreningsexponering och kognitiv utveckling.

Tidigare forskning

Flera tidigare studier tyder på att den kognitiva utvecklingen hos barn kan påverkas av exponering för luftföroreningar. I amerikanska studier har man dessutom sett samband mellan exponering för luftföroreningar hos mamman under graviditeten eller under barndomen och autismspektrumstörningar men studier från Sverige och andra europeiska länder har inte kunnat bekräfta dessa fynd. Studier från både Nordamerika och Sverige har däremot visat samband mellan exponering för luftföroreningar och demensutveckling. De biologiska mekanismerna inte är  klarlagda men både experimentella och epidemiologiska studier visar att luftföroreningar ger upphov till systemisk inflammation och vaskulära effekter, vilket även skulle kunna vara av betydelse för centrala nervsystemet.

Fakta kring studien

Studien baseras på ett slumpmässigt urval av drygt 30 000 individer från ett stort antal kinesiska städer som genomgått kognitiva test under perioden 2010-2014.

Luftföroreningsnivåerna uppskattades baserat på mätningar gjorda i de städer som ingick i studien eller intilliggande städer under 2014. Ett luftföroreningsindex skapades baserat på halterna av svaveldioxid, kvävedioxid och inandningsbara partiklar (PM10). Tyvärr redovisades inga data rörande koncentrationer. 

 

Text: Göran Pershagen
Foto: Matton (Bilden har inget med studien att göra)

 

Publicerad 2018-09-26