Många anställda inom hemtjänsten tror sig inte orka fram till pension

Resultaten från den första enkätundersökningen i Centrum för arbets- och miljömedicins (CAMM) studie av hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden visar att en stor andel tror sig lämna yrket innan ålderspension, många på grund av sin hälsa.

2017 inledde CAMM tillsammans med Karolinska Institutet en bred studie om hemtjänstpersonalens arbetsförhållanden. Som en del i studien genomfördes en enkätundersökning under 2017/2018.

– Frågorna handlade om stödet i arbetet, den fysiska och psykiska belastningen och hur detta påverkade deras välbefinnande och hälsa och också om man trodde sig vilja och orka arbeta kvar, säger Ingela Målqvist, personalvetare på CAMM och en av forskarna som arbetar med studien.

60 procent tror att de slutar inom hemtjänsten i förtid

Resultaten från enkätundersökningen visade att cirka 60 procent av de svarande trodde att de skulle sluta arbeta inom hemtjänsten i förtid. Det bedömdes utifrån två olika frågor där deltagarna fick svara på om de trodde sig kunna jobba kvar till ålderspension (65 år) och om de trodde sig kunna jobba kvar om två år med tanke på sin hälsa.

– Om man tittar på grupperna fördelade på ålder så angav 72 procent av dem mellan 18 och 34 år att de inte tror att de kommer jobba kvar till pension. Det är mycket höga siffror, säger Ingela Målqvist.

Inte på grund av de äldre

Resultat från undersökningen visar också att det inte är på grund av de äldre man inte orkar jobba kvar utan att de allra flesta som svarade trivdes med att hjälpa de äldre i sina hem. Istället var det två andra frågor som utmärkte gruppen som trodde att de skulle lämna hemtjänsten: att man upplevde ansvaret för brukarna (det vill säga de äldre) som för stort och att man inte kände att man hann med sina arbetsuppgifter inom den så kallade ”kringtiden”. Kringtid kallas den tid som inte spenderas hemma hos en brukare, till exempel förflyttningstid mellan brukare, och de arbetsuppgifter det handlar om kan till exempel vara möten, dokumentation och kontakter med anhöriga.

– De kommunala ersättningssystemen innebär i många fall att hemtjänstverksamheterna enbart får ersättning för den tid personalen befinner sig hemma hos brukarna. Detta gör ju att de vill ha hög andel personaltid hemma hos brukarna för att få intäkter i så hög utsträckning så är möjligt. Det är inte ovanligt att verksamheterna bestämmer att 80 procent av personalens arbetstid ska vara hemma hos brukare och att övrig tid ska räcka för förflyttning mellan brukarna och för att sköta andra arbetsuppgifter. Det var 61 procent som angav att de sällan hann förflytta sig mellan brukarna utan att känna stress, säger Ingela Målqvist.

Två korta rapporter under året

Under året kommer CAMM att publicera två korta rapporter baserade på svaren på enkätundersökningen från 2017: ”Varför slutar man arbeta i hemtjänsten” och ”Hur påverkar givna förutsättningar personalens arbetsförhållanden i hemtjänsten – exempel från två utförare” (utförare=hemtjänstverksamhet). Tanken är att nå ut med viktig information till framförallt politiker och tjänstemän i kommunerna.

– Vi kommer också att skicka rapporterna till cheferna för de verksamheter som har varit med så att de får underlag för att driva det här uppåt mot beslutsfattare. För det behövs en förändring. Sverige får en allt äldre befolkning och hemtjänsten är idag en bransch med höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning. Det är synnerligen viktigt att se över personalens arbetsvillkor för att underlätta för fler att kunna arbeta kvar med bibehållen hälsa och klara av att arbeta fram till pensionen. I många kommuner är det är svårt att få tag på personal vilket gör det extra viktigt att värna om de som redan arbetar inom hemtjänsten, säger Ingela Målqvist.

Fakta enkätundersökningen

19 hemtjänstverksamheter i 6 kommuner deltog i enkätundersökningen och enkäterna besvarades av 469 anställda.

Om hemtjänststudien

Syftet med hemtjänststudien är att kartlägga den psykiska och fysiska belastningen för att utifrån det tillsammans med branschen ta fram förslag på hur man kan förbättra personalens arbetsvillkor. Studien avslutas under 2020. Läs mer om studien i CAMM:s verksamhetsberättelse, ”Målet är en hållbar hemtjänst” på sidan 11.


Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton

Publicerad 2019-04-25

Korrigering

Obs! Vi har korrigerat text i stycket "60 procent tror att de slutar inom hemtjänsten i förtid". Korrigeringen gjorde kl. 14.24 2/5.