Metoder som hjälper kommuner kartlägga buller

Två nya metodbeskrivningar ska bidra till att kartläggningar av buller i Stockholms län görs på ett standardiserat sätt. Att få fram en pålitlig karta över bullerutbredning är viktigt eftersom den bland annat används som underlag vid hälsoriskbedömningar och för att bevara bullerfria områden.

Centrum för arbets- och miljömedicin publicerade nyligen två rapporter som ska ge hjälp och vägledning vid kartläggning av buller: ”Regional vägledning för kartläggning av omgivningsbuller i Stockholms län” och ”Kartläggning av bullerfria områden. Metodbeskrivning för Stockholms län”. Det är viktigt att kartläggningen av buller utförs på ett standardiserat sätt så att man får fram en pålitlig karta över bullerutbredningen i länet. Rapporterna är därför viktiga instrument för de kommuner och akustikkonsulter som kommer att genomföra framtida kartläggningar av omgivningsbuller och bullerfria områden i Stockholms län. Metoderna kan med fördel användas också av andra städer runt om i Sverige.

Underlag för hälsoriskbedömning

Rapporterna innehåller bland annat en specifikation för hur bullerkartläggningarna bör göras, både för att uppfylla villkoren enligt det Europeiska bullerdirektivet (2002/49/EC) men också för att fungera som underlag för hälsoriskbedömningar och hälsostudier i länet. Det är också viktigt att ha kontroll över områden som är bullerfria, eller där störningarna är begränsade, så att man kan planera för att bevara, utöka och skydda dessa områden.

Centrum för arbets- och miljömedicin har sedan 2013 haft ett särskilt uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) kring kartläggningen av omgivningsbuller. Uppdraget är att bidra till mer standardiserade kartläggningar och därmed pålitligare resultat.

Rapporterna har författats av  Tekn. Dr. Andreas Novak med flera på WSP Akustik, på uppdrag av CAMM och i dialog med ett flertal konsulter aktiva inom bullerkartläggning (Tyréns, Ramböll, Structor, ÅF och Sweco) samt med andra intressenter, t.ex. Trafikverket, Trafikförvaltningen, Naturvårdsverket och länets kommuner.

Text:

Foto: Matton

Publicerad 20160914