Övervakningssystemet "Miljöhälsa på karta" ska kartlägga samband mellan miljöfaktorer, socioekonomi och hälsa

I det kartbaserade övervakningssystemet "Miljöhälsa på karta" kommer det bland annat bli möjligt att identifiera särskilt sårbara grupper i befolkningen som riskerar att påverkas mer än andra av skadliga faktorer i omgivningsmiljön.

I projektet ”Miljöhälsa på karta” skapas ett länsövergripande kartbaserat övervakningssystem där det kommer bli möjligt att kartlägga och visualisera sambanden mellan miljöfaktorer som är skadliga för hälsan, socioekonomi och folkhälsa. Syftet är att bättre kunna följa upp folkhälsan i Stockholms län.

Så fungerar det och så kan det användas

Genom att kombinera befolkningsdata kopplade till specifika områden med exponeringsdata för skadliga miljöfaktorer och folkhälsodata blir det möjligt att identifiera områden och grupper i befolkningen som utsätts för flera olika skadliga exponeringar.

Vi kommer bland annat att kunna:

  • utifrån data om markanvändning göra analyser av exponeringssituationen vid exempelvis bostäder, förskolor, skolor och äldreboenden.
  • urskilja områden med höga rekreationsvärden, som till exempel tysta och gröna miljöer.
  • identifiera särskilt sårbara grupper i befolkningen som riskerar att påverkas mer än andra av faktorer i omgivningsmiljön. Det kan till exempel vara grupper med sämre ekonomiska och hälsomässiga förutsättningar.

Projektet kommer också att göra det lättare att göra uppföljningar av utvecklingen över tid, av befolkningsexponering, hälsopåverkan och av regionala ojämlikheter i den miljörelaterade hälsan.

Vi driver projektet

Projektet "Miljöhälsa på karta" drivs gemensamt  av CAMM och Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES). Det är en satsning på en länsgemensam stödstruktur för uppföljning av folkhälsan i Stockholms län.

Publicerad 2022-04-25

Senast ändrad 2024-03-11