Kvinnan har videomöte med vårdpersonal i sin telefon

Ny guide ska hjälpa vårdverksamheter som har digitala patientmöten att behålla en bra arbetsmiljö

En ny guide från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ska hjälpa verksamheter inom vården som infört ett digifysiskt arbetssätt att behålla en bra arbetsmiljö och utnyttja de fördelar som finns med det nya arbetssättet. Guiden bygger på en undersökning bland sjukvårdspersonal och innehåller både kunskap kring möjligheter och hinder och råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

*Ett digifysiskt arbetssätt innebär att digitala och fysiska kanaler ska komplettera varandra

Guiden ”Digitala patientmöten och arbetsmiljö” vänder sig (främst) till personer som ansvarar för arbetsmiljöarbetet i verksamheter där ett digifysiskt* arbetssätt används. Den beskriver bland annat hur aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kan användas för att fånga upp och åtgärda de arbetsmiljörisker som finns.

Det blir vanligare och vanligare att vårdpersonal har kontakt med sina patienter digitalt genom till exempel videobesök eller chatt i stället för genom fysiska möten. Samtidigt har det funnits begränsad kunskap om hur det här sättet att arbeta påverkar personalens arbetsmiljö. Därför tror vi att den här guiden kan vara till stor nytta, säger Magnus Linnarud Johansson, psykolog vid CAMM och författare till guiden.

Positivt med större flexibilitet

Guiden bygger på en enkätundersökning av hur hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms län uppfattar att deras arbetsmiljö, trivsel och hälsa påverkas av det digfysiska arbetssättet. Undersökningen visar att personalen över lag har en positiv inställning och att både hälsa och trivsel förbättras för många.

Arbetsmiljön påverkas på en rad sätt kan skapa både utmaningar och möjligheter. En av de vanligaste fördelarna som deltagarna lyfte var den ökade flexibiliteten kring var och när arbetet ska utföras. Särskilt då möjligheten att kunna jobba på distans uppskattades av många. Många upplever också att det blir mer effektivt med digitala patientmöten.

Undersök vilka fördelar som finns

Samtidigt visar undersökningen att det finns flera utmaningar med arbetssättet. Till exempel är tekniska problem, ökad arbetsbelastning och mer stillasittande vanligt. Mindre grupper upplever att det digifysiska arbetssättet påverkat arbetsmiljön till den grad att trivsel och hälsa försämrats.

Både utmaningarna och möjligheterna kan se väldigt olika ut inom olika typer av verksamheter och också för personer i olika yrkesroller. Därför rekommenderar vi att chefer och berörd personal tillsammans undersöker och diskuterar vilka fördelar som kan finnas hos just den verksamheten och hur de ska utnyttjas, säger Magnus Linnarud Johansson.

Foto: Yanan Li

Publicerad 2024-05-13