Ny rapport sammanställer åtgärder mot klimatförändring

I en ny rapport sammanställs åtgärder som minskar risken för allvarliga klimatförändringar och samtidigt förbättrar människors hälsa. Författarna lyfter också vad man inom hälso- och sjukvården kan göra för att minska klimatpåverkan.

Viktiga åtgärder mot klimatförändringarna som tas upp i rapporten är till exempel utfasning av fossila bränslen, som leder bland annat till minskat växthusgas utsläpp och bättre luftkvalitet, samt ändrad kost, till exempel en minskad köttkonsumtion. Sveriges hälso- och sjukvården svarar för drygt 20 % av den offentliga sektorns utsläpp och 4,4 % av de totala utsläppen. Hållbar sjukvård måste därför inkludera åtgärder för att minska utsläppen bland annat genom minskning av engångsmaterial och effektivare resursanvändning.

Rapporten bygger på IPPC:s senaste rapporter, slutsatser från ”Lancet Commission on Health and Climate Change”, rapporten ”The imperative of climate action to protect human health in Europe”, från European Academies' Science Advisory Council samt en sammanfattning över prioriteringar för att begränsa hälsoeffekter av klimatförändringar från WHO Europa.

Vilka ligger bakom rapporten

Rapporten är framtagen i samarbete med Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Umeå Universitet, Sveriges Läkarförbund, Sjukhusläkarföreningen, Läkare för miljön och AirClim. Rapporten utgör en del av CAMMs uppdrag att motverka miljörelaterad ohälsa genom kunskapsspridning kring bland annat klimatförändringars hälsoeffekter.

Rapporten är framtagen på uppdrag av Svenska läkarsällskapet, Läkare för miljön och Airklim (Luftförorenings- och klimatsekretariatet).