Nya WHO-riktlinjer för renare luft

Den 22 september presenterade WHO nya luftkvalitetsriktlinjer som bygger på en systematisk genomgång av forskningen sedan föregående riktlinjer från 2005. De nya riktlinjerna innebär väsentliga sänkningar för flera luftföroreningar.

För att skydda befolkningen rekommenderar WHO till exempel att  halterna av PM2.5 och kvävedioxid långsiktigt behöver ligga under 5 respektive 10 µgm3. WHO bedömer dessutom att varje minskning av halten av luftföroreningarna innebär hälsovinster för befolkningen, även vid låga nivåer som i Sverige.

Skadliga hälsoeffekter även vid låga nivåer

Sveriges arbete för att begränsa utsläpp av luftföroreningar har lett till avsevärt förbättrad luftkvalité och Miljökvalitetsnormerna för halter i luften utomhus klaras med vissa undantag på de flesta platser i vårt land. Det har dock länge stått klart från svensk och internationell forskning att även om man klarar normerna riskerar luftföroreningar att fortsätta orsaka sjukdom och död. De skadliga hälsoeffekterna ses även vid våra låga nivåer, med till exempel ökad risk för död, stroke, demens, hjärtsjukdom, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lungcancer samt sänkt lungfunktion hos barn. Därför finns i Sverige också ett mer ambitiöst långsiktigt mål för ”Frisk Luft”, som baseras på WHO:s tidigare riktlinjer. Detta mål har dock inte fått en framträdande roll ens i planeringen av framtida infrastruktur eller bostäder.

Varje minskning av luftföroreningshalten ger hälsovinster för befolkningen

WHO rapporterar dessutom att man inte kan se några säkra tröskelvärden för att undvika de skadliga effekterna av luftföroreningar. Således bedöms varje minskning av halten av luftföroreningarna medföra hälsovinster för befolkningen. WHO har därför inte bara skärpt sina riktlinjer för luftföroreningars halter i miljön, utan man rekommenderar också medlemsländerna att arbeta för att minska hela befolkningens exponering oavsett om man klarar riktlinjerna för halter eller inte.

WHO Air Quality Guidelines 2005 och 2021

Recommended 2021 AQG levels compared to 2005 air quality guidelines

Pollutant

Averaging time

2005 AQGs

2021 AQG level

PM₂.₅, µg/m³

Annual

10

5

24-hourᵃ

25

15

PM₁₀, µg/m³

Annual

20

15

24-hourᵃ

50

45

O₃, µg/m³

Peak seasonᵇ

60

8-hourᵃ

100

100

NO₂, µg/m³

Annual

40

10

24-hourᵃ

25

SO₂, µg/m³

24-hourᵃ

20

40

CO, mg/m³

24-hourᵃ

4

µg = microgram

ᵃ 99th percentile (i.e. 3–4 exceedance days per year).

ᵇ Average of daily maximum 8-hour mean O₃ concentration in the six consecutive months with the highest six-month running- average O₃ concentration.

Note: Annual and peak season is long-term exposure, while 24 hour and 8 hour is short-term expo


Text: 

Tom Bellander
Professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Petter Ljungman 
Docent vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Göran Pershagen
Professor vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

 

Publicerad 2021-09-22