SAnitt från omslaget till faktabladet "Klimat och hälsa"

Nytt faktablad om klimatförändring och hälsa

Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) har tagit fram ett nytt faktablad om klimat och hälsa som sammanfattar de viktigaste rönen om klimatförändringar och hur de kan påverka vår hälsa.

En av klimatförändringarnas effekter är en ökad global medeltemperatur, vilken medför allvarliga konsekvenser såsom avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, värmeböljor, skogsbränder och torka. I Sverige har värmeböljorna blivit längre och de kommer sannolikt att inträffa betydligt oftare i framtiden. Extremt varma tillfällen som hittills förekommer vart tjugonde år kan i slutet av seklet inträffa vart tredje till femte år. Höga lufttemperaturer visar tydliga samband med hälsoproblem som värmeslag, högre risk för hjärtinfarkt och ökad dödlighet. Fler och längre värmeböljor betyder därför att fler kommer bli sjuka och/eller dö i förtid. Risken att drabbas är särskilt stor för vissa grupper som barn, gravida, äldre och kroniskt sjuka.

En annan förväntad klimatförändring som kommer få stora konsekvenser är ökad nederbörd, som medför ökad risk för översvämningar. En översvämning påverkar bebyggelse och transporter och kan även påverka kvalitén på vårt dricksvatten vilket kan leda till att människor insjuknar i vattenburna smittor.

Klimatförändringarna förväntas bli en mer påtaglig del av våra dagliga liv. Globala och regionala data visar redan idag tydliga förändringar i både temperatur och nederbörd jämfört med tidigare decennier. Men det finns mycket vi kan göra för att begränsa vår klimatpåverkan men också för att anpassa oss till ett förändrat klimat och på så sätt minska de negativa hälsoeffekterna. Stadsplanering är ett viktigt exempel. Här är det möjligt att anpassa befintlig infrastruktur genom att ge mer plats för växtlighet som kan absorbera nederbörd och minska risken för översvämning. En annan möjlig åtgärd är att vid nybyggen välja att bygga med ljusare material som reflekterar solljus i stället för att absorbera värme.

- Med faktabladet ”Klimat och hälsa” vill vi lyfta fram klimatförändringarnas stora inverkan på vår hälsa genom till exempel mer extrema temperaturer och ökad nederbörd. Vi vill också visa på hur klimatförändringarna samspelar med miljöfaktorer som luftföroreningar och grönska i städer. Med det här faktabladet vill vi öka kunskapen och skapa incitament hos beslutsfattare inom regionerna eftersom förebyggande arbete och klimatanpassade åtgärder måste in tidigt i planeringen, säger Antonios Georgelis, Enhetschef för miljömedicin på CAMM.

Faktabladet ”Klimat och hälsa” har tagits fram av Centrum för arbets och miljömedicin (CAMM) tillsammans med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Arbets och Miljömedicin i Region Örebro län, Region Skåne, Region Östergötland, och Västra Götalandsregionen och finns att ladda ner gratis på camm.sll.se/faktablad.

Publicerad 2021-03-22