Stockholmarnas svar kan bidra till en bättre miljö

Den här veckan får 34 500 stockholmare ett brev om att delta i en enkät om hur miljön påverkar hur vi mår. Svaren på 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor kommer ligga till grund för hur miljö- och hälsoarbetet ska bedrivas i Stockholms län.

Frågorna i den så kallade miljöhälsoenkäten fokuserar på vuxnas hälsa och rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, buller, kemikalier, solljus, miljötobaksrök och radon. Resultaten från enkäten kommer att ge underlag för kommunala och regionala prioriteringar och beslut inom område miljö och hälsa.

– Vi vet att många stockholmare besväras av buller och luftföroreningar från vägtrafiken och av flera faktorer i inomhusmiljö. Miljöhälsoenkäten ger unika möjligheter att följa utvecklingen, men för att få en rättvis bild av miljö- och hälsosituationen i Stockholms län är det viktig att så många som möjligt svarar på enkäten, säger Antonios Georgelis, miljötoxikolog och docent vid Centrum för arbets- och miljömedicin och ansvarig för den regionala miljöhälsorapporten i Stockholms län.

Enkäten kommer ligga till grund för den regionala miljöhälsorapport för Stockholms län som Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholms läns landsting kommer att publicera år 2017. 

Miljöhälsoenkäten går inte bara ut till stockholmare, utan till hela landet. Den nationella undersökningen ska leda fram till en nationell miljöhälsorapport som Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet gör på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Insamling av svar från enkäten kommer att pågå fram tilll och med 15 juni.