Trafikbuller kan öka risken för bukfetma

Trafikbuller kan öka risken för bukfetma. Särskilt stor är risken om man är utsatt för buller från alla tre trafikslagen – väg-, spår- och flygtrafik. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Centrum för arbets- och miljömedicin. 

- Resultaten bekräftar vår hypotes att långtidsexponering för buller, särskilt från många källor, kan påverka ämnesomsättningen så att risken för bukfetma ökar. Det här beror troligtvis på att trafikbuller ökar nivåerna av stresshormonet kortisol, som stimulerar en ökning av visceralt fett, alltså fettvävnaden som omger organen i buken. Man vet ju sedan tidigare att trafikbuller kan orsaka sömnsvårigheter, vilket antagligen är en del av mekanismen, säger Charlotta Eriksson, epidemiolog och bullerforskare vid Centrum för arbets- och miljömedicin och Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

I den aktuella studien har forskarna uppskattat bullerexponeringen från vägtrafik, spårtrafik och flygtrafik för drygt 5 000 män och kvinnor i förortsområden i Stockholms län. Deltagarna har även svarat på ett frågeformulär om hälsa och livsstil och genomgått en medicinsk undersökning.

Alla data till tvärsnittsstudien samlades in under åren 2002-2006 och resultatet visar att exponering för trafikbuller har samband med midjemåttet. Exempelvis var midjemåttet i genomsnitt 0,21 centimeter större bland deltagarna för varje fem decibel ökning av vägtrafikbullret. När det gäller spår- och flygtrafik var midjemåttet 0,46 centimeter respektive 0,99 centimeter högre för varje 5 decibel. Störst var risken för bukfetma vid exponering för alla tre sorters trafikbuller.

Hot mot folkhälsan

Det finns ett brett spektrum av hälsoeffekter knutna till trafikbuller. Tidigare forskning har exempelvis påvisat samband mellan trafikbuller och sömnsvårigheter, förändrade stresshormonnivåer och hjärt-kärlsjukdomar. 

- Det finns inte så många studier ännu av vårt slag, så resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Men vi ser ett samband mellan trafikbuller och metabola markörer som midjemått. Och eftersom bukfetma är en riskfaktor för många sjukdomar – exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes och cancer – kan trafikbuller alltså innebära ett seriöst hot mot folkhälsan, säger Charlotta Eriksson.

Hon hänvisar till det faktum att urbaniseringen innebär att allt fler människor bosätter sig i stadsmiljö och utsätter sig för buller från väg-, spår- och flygtrafik.

- Trafikbuller bör ses som en miljömedicinsk riskfaktor som man bör ta stor hänsyn till i stadsplaneringen, säger Charlotta Eriksson.

Text: Helena Edström
Foto: Matton