Trafikbuller ökar risken för hjärtsjukdom enligt ny WHO-rapport

Buller från framförallt vägtrafik ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom, enligt en nyligen publicerad rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) där de granskat det vetenskapliga underlaget vad gäller hälsoeffekter av buller.

Under de senaste åren har WHO genomfört en granskning av den vetenskapliga litteraturen för att sammanställa kunskapsunderlaget vad gäller hälsoeffekter av buller. Resultatet av genomgången ska ligga till grund för uppdaterade hälsobaserade riktvärden för trafikbuller. Organisationen har nu publicerat sammanställningen i rapporten "Kardioavskulära och metabola effekter av samhällsbuller". De hälsoeffekter som bedömdes var högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom (bland annat hjärtinfarkt), stroke, diabetes, övervikt (BMI och bukomfång) och blodtryckseffekter hos barn.

Ischemisk hjärtsjukdom

Resultaten visar övertygande samband mellan vägtrafikbuller och ischemisk hjärtsjukdom, och då framförallt hjärtinfarkt. Risken för insjuknande i hjärtsjukdom ökar med ca 8 procent per 10 dB ökning i ljudnivån med start från cirka 50 dB Lden (motsvarande cirka 47 dB LAeq,24 h). Man fann även en riskökning vad gäller flygtrafik i motsvarande storleksordning (9 procent) men det resultatet är baserat på betydligt färre antal studier.

Högt blodtryck

För högt blodtryck är bevisningen svagare, även om man fann ett samband mellan vägtrafikbuller  och förekomst av högt blodtryck motsvarande cirka 5 % per 10 dB Lden. Inga statistiskt säkerställda samband kunde påvisas för flyg- eller spårtrafik, och blodtryckseffekter hos barn har hittills undersökts i mycket liten utsträckning.

Stroke, diabetes och övervikt

Vad gäller stroke, diabetes och övervikt visar enstaka studier på samband med trafikbuller. Sammantaget bedömer dock WHO att det vetenskapliga underlaget för dessa sjukdomar är svagt. Till största delen beror det på att det ännu finns för få studier tillgängliga.

Det finns dock övertygande förklaringar rent biologiskt för att trafikbuller kan ge upphov till både hjärt- och kärlpåverkan och metabola sjukdomar, bland annat stress och sömnproblem, vilket motiverar fortsatt forskning.

 

Text: Charlotta Eriksson

Publicerad 2018-01-26

Senast ändrad 2024-03-11