WHO:s nya hälsobaserade riktvärden för omgivningsbuller

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade i oktober skärpta riktvärden för omgivningsbuller i Europa baserade på ny kunskap kring omgivningsbullers negativa effekt på människans hälsa.

CM-IE01158_580.jpg
I oktober 2018 publicerade WHO nya hälsobaserade rekommendationer för omgivningsbuller i Europa. Buller i omgivningsmiljön bedöms av Världshälsoorganisationen (WHO) som en av de viktigaste miljöriskerna när det gäller människors hälsa. Sedan de tidigare riktvärdena togs fram 1999 och 2009 har mycket ny kunskap om bullrets negativa inverkan på vår hälsa framkommit, i synnerhet effekter av långtidsexponering på hjärt-kärlsystemet. Dessutom har nya källor till buller tillkommit, som vindkraftverk och personburen lyssningsutrustning som smartphones och liknande. 

Medelljudnivåer för transportbuller

För transportbuller rekommenderar WHO följande medelljudnivåer utomhus vid en bostadsbyggnads fasad:

  • Vägtrafik: 53 dB Lden (cirka 50 dB LAeq,24h)
  • Spårtrafik: 54 dB Lden (cirka 48 dB LAeq,24h)
  • Flygtrafik: 45 dB Lden (cirka 45 dB FBN)

Rekommendationerna baseras till största delen på andelen "mycket bullerstörda" som uppgår till cirka 10 procent vid dessa ljudnivåer men man har också vägt in hälsoeffekter såsom hjärt-kärlsjukdom och inlärningseffekter hos barn. För alla tre trafikslag ger WHO en stark rekommendation om att riktvärdena inte ska överskridas. Deras ståndpunkt här baseras dels på de negativa hälsoeffekter som kan uppstå om nivåerna överstigs, dels på en bedömning som visar att det är möjligt att reducera buller från transporter och att väl utvecklade metoder för det redan finns tillgängliga.

WHO:s  rekommendationer betydligt strängare än svenska riktvärden

WHO:s rekommendationer för transportbuller är betydligt strängare än de riktvärden som tillämpas i Sverige, i synnerhet avseende de riktvärden som antogs för nybyggnation av bostäder genom förordning SFS nr. 2015:216 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216 (ändrad i SFS nr. 2017:359). De hälsomässiga konsekvenserna av att vi i Sverige tillåter högre bullernivåer än vad som rekommenderas av WHO är inte klarlagda men bör följas upp.

Charlotta Eriksson, bullerforskare på Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Karolinska Institutet, intervjuades av Dagens Nyheter den 26/11 appropå de WHO:s nya riktlinjer och kommenterade då den svenska utvecklingen:

– Som miljömedicinare kan jag inte säga annat än att det är olyckligt. Riktvärdena är ju satta för att värna människors hälsa.  Från politiskt håll har man i Sverige sett buller som ett hinder för bostadsbyggande. Vi har upprepade gånger påpekat att det är fel väg att gå, men inte fått något gehör. Förändringen 2017 var ett rent politiskt beslut som ingen myndighet stod bakom och som inte gick på remiss.

Mer information om WHO:s riktvärden för omgivningsbuller

I WHOs dokument Environmental Noise Guidelines hittar du även riktvärden för transportbuller nattetid samt för vindkraft och personburen lyssningsutrustning. Se länk uppe till höger/härunder (mobil).

Bullernätverket i Stockholms län publicerade nyligen ett tematiskt nyhetsbrev om  WHOs nya hälsobaserade riktvärden där man bland annat intervjuat olika myndigheter i Sverige om hur de ser på de nya rekommendationerna. Länk till detta nyhetsbrev hittar du uppe till höger/härunder (mobil).


Foto: Matton

 

 

Publicerad 2018-12-20