Workshop om landstingets beredskap för klimathot

Just nu pågår arbetet med att ta fram Stockholms läns landstings (SLL) klimatanpassningsplan. Första steget är en nulägesanalys som görs av bland annat Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Resultat från det arbete som gjorts hittills presenterades vid en workshop i februari där också klimatförändringsexperten John Balbus medverkade.

Den 23 februari hölls en workshop med landstingspersonal kring arbetet med SLL:s klimatanpassningsplan. Där presenterades bland annat resultat från arbetet med nulägesanalysen av landstingets klimatanpassning, landstingets miljöprogram och det kommande uppdraget med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Nulägesanalysen

För att värdera och analysera vilka risker som finns skapades över hundra riskscenarion baserade på hur olika tänkbara klimathot kan påverka faktorer/verksamheter som landstinget bedömt som extra viktiga. 30 representanter för olika enheter inom SLL och SLSO fick i uppgift att gradera allvaret hos varje scenario. De fick också kommentera sin egen beredskap kring scenariot.

– De riskscenarion som bedömdes som mest allvarliga var till exempel värmeböljors och skogsbränders effekter på människors hälsa och på infrastrukturen, effekter av kraftigt nederbörd och översvämningar som till exempel sämre dricksvatten och effekter av högre temperaturer och längre säsong för vissa infektionssjukdomar, säger Mare Löhmus, ekofysiolog och CAMMS representant i arbetet med nulägesanalysen.

Viktigt med kommunikation mellan verksamheter

Dagens huvudtalare var amerikanske klimatförändringsexperten Dr. John Balbus, läkare och senior expert vid National Institute of Environmental Health i USA som under många år arbetat som rådgivare inom klimatanpassningsfrågor både i USA och globalt. Han höll en presentation om klimatförändringarnas hälsoeffekter och hur forskningen kring dessa kan användas för att skapa riktlinjer och policys i samhället.

John Balbus betonade hur viktigt det är med kommunikation mellan verksamheter. Som exempel tog han upp att man upptäckte att många livsviktiga verksamheter i New York hade avtal med samma taxibolag vilket vid en kris skulle inneburit att bilarna tog slut direkt.

– Sånt upptäcker man bara genom kommunikation, sa John Balbus.

Storgruppsdiskussion

Dagen avslutades med en livlig storgruppsdiskussion kring frågor som: Hur bildar vi gruppen som ska ta fram SLLs klimatanpassningsplan? Vem ska ingå i gruppen? Vad ska ingå i planen? Hur kommer planen att implementeras? Gruppen kom fram till att klimatanpassningsplanen bör sättas ihop av en bred grupp bestående av hyresvärdar, infektionsläkare, akutläkare, säkerhetschefer och andra med relevant yrkeskompetens.

– Vi pratade också om att det är viktigt att dra nytta av det arbete som har gjort av till exempel Stockholms Stad, Länsstyrelsen och andra svenska myndigheter så att vi inte lägger energi på saker som redan har gjorts, säger Mare Löhmus.

SLL och klimatanpassning

Stockholms läns landsting (SLL) ansvarar för många centrala verksamheter i länet, som till exempel sjukvård och kollektivtrafik. Därför är deras beredskap kring klimathot extra viktig. Enligt ett beslut från landstingsfullmäktige ska SLL ha en fungerande klimatanpassningsplan år 2018. Klimatanpassningsarbete innebär att anpassa befintlig och ny verksamhet till framtidens miljöförhållanden, samtidigt som befolkningen skyddas från negativa hälsoeffekter från miljön. Arbetet med nulägesanalysen har gjorts av landstingsstyrelsens förvalting, SLL Säkerhet och Beredskap och CAMM/SLSO.

 

Text: Mare Löhmus, Sarah Wiklund
Foto: Matton