Yrke påverkade inte tiden till återgång i arbete efter covid-19

Det fanns ingen skillnad i tid till återgång i arbete efter långvarig sjukskrivning för covid-19 mellan olika yrken eller yrkesgrupper, visar en ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin. Inte heller hög fysisk eller psykisk belastning i arbetet förlängde tiden till återgång i arbete. Däremot påverkade andra faktorer som när under pandemin sjukskrivningen skedde och ifall personen varit sjukskriven tidigare.

- Vi ser att lång sjukskrivning efter covid var starkt kopplad till om man insjuknade tidigt under pandemin och till hur allvarligt sjuk man blev. Våra resultat visar att det är viktigt att ha fokus på individens förutsättningar och att arbetsplatsen behöver vara involverad för att kraven i arbetet ska matcha individens arbetsförmåga, säger Ina Anveden Berglind, överläkare på Centrum för arbets- och miljömedicin och en av rapportens författare.

Rapporten visar att risken för att återgå senare i arbete för långvarigt sjukskrivna för covid-19 (mer än 90 dagar) var dubbelt så stor för dem som sjukskrevs tidigt under pandemin, mars-september 2020, jämfört med dem som insjuknade senare, under perioden juni-december 2021. Allvarlig sjukdom i covid-19 som krävde sjukhusvård ökade också risken för en senare återgång i arbete, särskilt för män. Ytterligare en faktor som ökade risken var tidigare sjukskrivning (6–24 månader före sjukskrivning för covid-19). Mönstret här var tydligast för kvinnor och det gick också att se att kvinnor som före pandemin sjukskrivits för depression, ångest, stress eller utmattning återgick senare i arbete jämfört med kvinnor som varit sjukskrivna av andra orsaker.

Undersökningen, som genomfördes mellan 1 mars 2020 och 20 december 2021, studerade över 1 000 000 individer i åldern 18–64 år, folkbokförda i Stockholms län, med en yrkeskod i Statistiska Centralbyråns (SCB) register. Enligt studien var 13 512 personer (1,3 procent) av dessa sjukskrivna i minst 14 dagar någon gång under undersökningstiden med diagnosen covid-19 och/eller diagnosen postcovid. Efter 90 dagars sjukskrivning hade 2 863 personer (21,3 procent av de sjukskrivna) fortfarande inte återgått i arbete utan var fortsatt sjukskrivna.

Syftet med rapporten Återgång i arbete efter covid-19 - Så påverkade yrke, krav i arbetet och tidpunkt för sjukskrivning var att ge underlag för bedömning av ifall det krävs riktade insatser för vissa yrken för att underlätta återgång i arbete för de som varit sjukskrivna i mer än 90 dagar till följd av covid-19-infektion.

- Studieresultaten visade ingen ökad risk för sen återgång i arbete beroende på yrke bland de 28 stora yrkesgrupperna som studerades. De ger därmed inte stöd för ett behov av insatser riktat mot specifika sektorer av arbetsmarknaden, säger Ina Anveden Berglind.

Att drygt var femte som varit sjukskriven för covid-19/postcovid inte återgått i arbete efter 90 dagars sjukskrivning tyder dock på att insatser behövs på individuell nivå för att underlätta återgången i arbete.

- Här kan företagshälsovården eller rehabkoordinatorer vara en viktig resurs, Ina Anveden Berglind.

Länk till rapporten (pdf)

Publicerad 2023-03-13

Senast ändrad 2024-03-11