OBS! Kursdatum är 9-10 december

Tider

Dag 1: 8.30 - 17.00 med frågestund till 17.30
Dag 2: 8.30 - 15.30 med eget arbete till kl 16.30

Målgrupp

ST-läkare/ nyblivna specialister i Arbetsmedicin och Arbets- och miljömedicin. Andra inom området i mån av plats.

Kursbeskrivning

Vid graviditet och amning finns vissa risker i arbete och omgivningsmiljö man särskilt behöver beakta för att undvika negativa effekter för kvinnan och fostret. De arbets- och miljömedicinska klinikerna tillfrågas ofta för att göra riskbedömningar av exponeringar i arbete och omgivningsmiljö vid graviditet. Företagshälsovården är första instans för att hjälpa arbetsgivarna att göra en initial riskbedömning, och kan vid behov ta hjälp av arbets- och miljömedicinsk klinik. Misstanke om risk för ohälsa i samband med graviditet ger ofta upphov till stark oro, vilket behöver tas hänsyn till vid riskbedömningen.

Kursen syftar till att belysa de exponeringar i arbete och omgivningsmiljö man behöver känna till och kunna värdera för att göra en riskbedömning vid graviditet. Områden som kommer belysas är bland annat kemikalier, metaller, buller, helkroppsvibrationer, smittämnen, joniserande respektive icke-joniserande strålning, hot och våld och fysisk belastning. Vi kommer även föreläsa om normal graviditet/riskgraviditet och fosterutveckling samt riskkommunikation till gravida kvinnor. Lagstiftning och aktuella regler för ersättning från försäkringskassan kommer tas upp.

Efter avslutad kurs skall deltagaren

 • Ha god kunskap om exponeringar som kan ha negativ påverkan på den gravida kvinnan och foster
 • Känna till vilka exponeringar i arbetet som är förbjudna för gravida att sysselsättas i
 • Kunna göra arbets- och miljömedicinska riskbedömningar vid graviditet och vidta lämpliga åtgärder, exempelvis initiera fördjupad exponeringsutredning
 • Känna till normal fosterutveckling och vilka effekter vi vill skydda mot
 • Ökad kunskap i riskkommunikation
 • Känna till regelverk och regler om ersättning när arbete under graviditet är olämpligt
 • Känna till ansvariga myndigheter och deras respektive ansvarsområde

Viktigt! Inför kursen förväntas deltagarna ha tagit del av kurslitteratur för förberedande inläsning. Examination kommer ske i form av att deltagaren under kursen presenterar ett före kursen förberett fall/frågeställning som berör graviditet och arbete- eller omgivningsmiljö. Efter avslutad kurs och fördjupade kunskaper skickar deltagaren in en skriftlig komplettering/reflexion kring fallet. De deltagare som inte har ett eget fall att presentera kan få fall av kursansvariga. Om du inte har ett eget fall meddela kursledningen detta i god tid innan kursen.

För ST-läkare

Kursen behandlar delar av:

Arbetsmedicin SOFS 2015: b1, b4, c1, c2, c4, c6, c10

Arbets- och miljömedicin SOFS 2015: b1, b4, c1, c2, c4, c6, c10

Arbets- och miljömedicin SOFS 2008: 1, 7, 9, 11, 12, 15

Föreläsare

 • Stina Wretler, PhD Karolinska Institutet, ST-läkare, Karolinska sjukhuset
 • Elisabeth Lindberg, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin Linköping
 • Lars Gerhardsson, Universitetssjukhusöverläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborg
 • Jenny Selander, lektor, Karolinska Institutet och Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
 • Lena Hillert, överläkare, Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
 • Andreas Viklund, specialistläkare, Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm
 • Jonathan Lyström, specialistläkare, Centrum för Arbets- och miljömedicin, Stockholm

Ett detaljerat schema kommer att läggas ut längre fram.

Kostnad

2000 kr

Anmälan

Anmäl dig uppe till höger på sidan/härunder (mobil).

Rekommenderad litteratur

Arbets- och miljömedicin, C Edling, G Nordberg, M Albin, M Nordberg. Studentlitteratur 2010

Gravida och ammande arbetstagare AFS 2007:5 Arbetsmiljöverkets författningssamling

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Arbetsmiljöverkets författningssamling