Allergikonsulenter (barnsjuksköterskor) vid Centrum för arbets- och miljömedicin

På Centrum för arbets- och miljömedicin finns allergikonsulenter (barnsjuksköterskor). De kan fungera som en länk mellan sjukvård, hemmet och förskolan/skolan.

Vad kan allergikonsulenterna utföra?

Våra allergikonsulenter jobbar med att göra patientutredningar via remisser från allergispecialistmottagningar på sjukhusen och från barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Tanken är att allergikonsulenterna ska fungera som en länk mellan sjukvården, hemmet och förskolan/skolan.

Utifrån det enskilda barnets och familjens behov och sjukdomsgrad kan allergikonsulenterna:

 • Ge information, rådgivning och utbildning till personal inom förskolan och skolan gällande barnets allergi och eventuella mediciner.
 • Göra hembesök för att utvärdera problem i hemmiljön. Vid hembesöket ge information och utbildning om allergibesvär och mediciner, undersöka inomhusmiljön och tillsammans med barnet och föräldrarna göra en gemensam plan för eventuella förändringar.

Hur remittera till oss?

 • Elektronisk remiss via Take Care där ni skickar remissen till ”SLSO, allergikonsulenter”.
 • Pappersremiss/konsultremiss skickas till: Allergikonsulenterna, Centrum för arbets- och miljömedicin SLSO, Solnavägen 4 plan 10, 113 65 Stockholm

Remissen ska innehålla:

 • Barnets diagnos och symtom.
 • Diagnostik, vad har prover visat, spirometri, om allergiutredning är utförd och vad den visar.
 • Den aktuella behandlingen.
 • Ett skriftligt behandlingsschema + akutschema på adrenalininjektor om detta är aktuellt.
 • Läkarintyg till förskola/skola i aktuella fall i Take Care.
 • Vid pappersremiss ska det skriftliga behandlingsschemat och läkarintyget bifogas.
 • Vad det är som ni vill ha utfört.

Övrigt

Det ska finnas uppgifter att vårdnadshavare samtycker till att allergikonsulenten tar del av journaluppgifter gällande adekvat information för att kunna ge en god och säker vård.

Publicerad: 2016-03-31