Faktablad och rapporter inom det organisatoriska och beteendevetenskapliga området

Här hittar du alla våra faktablad och rapporter som handlar om psykisk arbetsbelastning, organisatoriska faktorer och social arbetsmiljö.

Ladda gärna ner eller skriv ut våra faktablad och rapporter utan kostnad.

Rapporter

Rapporten beskriver resultat baserade på 29 intervjuer som gjordes med sjuksköterskor och barnmorskor i Region Stockholm under hösten 2018 och våren 2019. Det övergripande syftet med det här projektet var att bidra med kunskap som kan användas för att möjliggöra att natt- och skiftarbete ska kunna kombineras med god hälsa, motivation och engagemang i en stabil personalstyrka i hälso- och sjukvården.

Rapport – Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjuksköterskor och barnmorskor (sll.se)

Rapporten är ett samarbete mellan Folkälsomyndigheten, Centrum för arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle. Den bygger på resultaten från en kartläggande litteraturöversikt om insatser som getts av FHV för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda. Rapporten
kan också vara av intresse för berörda myndigheter, beslutsfattare och forskare
inom området samt andra intresserade

Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa (sll.se)

Faktablad

Faktabladet beskriver vad aktivitetsbaserade kontor är, vilka organisationer det kan passa och råd och tips innan man inför ett aktivitetsbaserat kontor.

Aktivitetsbaserade kontor (regionstockholm.se)

Det här faktabladet tar upp vad som skapar stress i arbetet och vilka hälsoproblem det kan leda till. Det innehåller också råd om åtgärder som kan förebygga och minska arbetsrelaterad stress.

Stress i arbetet (regionstockholm.se)