Vår verksamhet inom arbetsorganisation och beteendevetenskap

Vårt uppdrag är att arbeta mot en förbättrad psykisk hälsa för befolkningen inom Region Stockholm. Detta gör vi genom att kartlägga, analysera och praktiskt arbeta för att eliminera och begränsa de organisatoriska och sociala riskerna i arbetslivet.

Vår arbetsorganisatoriska och beteendevetenskapliga verksamhet består av psykologer och forskare i organisationspsykologi och vi finns på Enheten för arbetshälsa vid CAMM. På vår enhet arbetar även ergonomer, läkare och statistiker. Utöver vårt arbete inom Region Stockholm så arbetar vi även med forskning på Karolinska Institutet och Kungliga tekniska högskolan. Vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med Karolinska Institutet.  

Det här gör vi

Ett av de vanligaste arbetsrelaterade besvären idag är psykisk ohälsa och sjukskrivningar till följd av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat de senaste decennierna.  

Även om mycket är känt inom området psykisk ohälsa och risker i arbetsmiljön behövs mer kunskap, bland annat gällande vilka riskfaktorer vi behöver vara extra uppmärksamma på och hur vi kan hantera dessa. Psykisk ohälsa är ett komplext fenomen som även samverkar med andra typer av påfrestningar och ohälsa, såsom tung fysisk belastning eller andra skadliga exponeringar.  

Som en del i vårt arbete att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen inom Region Stockholm arbetar vi med: 

  • Att identifiera, kartlägga och analysera organisatoriska och sociala faktorer i arbetet som riskerar att skapa psykisk ohälsa hos individen. 
  • Att identifiera och utforma riktlinjer och åtgärder på arbetsplatser som stödjer ett långt och hållbart arbetsliv för alla grupper på arbetsmarknaden. 
  • Att utvärdera interventioner avsedda att förebygga psykisk ohälsa och sjukskrivning som används inom organisationer eller av företagshälsovård. 
  • Att sprida och erbjuda behovsanpassad kunskap inom punkterna ovan. 
  • Att särskilt fokusera på att överbrygga det hälsoglapp som finns mellan socioekonomiskt utsatta grupper och resten av befolkningen inom Region Stockholm. 

Våra aktuella projekt

Arbetsmiljö vid digifysiska patientmöten

Covid-19 och Sjukvårdens Arbetshälsa (CoSA) - Nådde stödet till chefer och medarbetare fram?

HealthyShiftwork

Verktyg som stöd vid arbetsanpassning i samband med psykisk ohälsa

Ett hållbart arbetsliv för äldre

Patientmottagning 

Arbetsskadeutredningar

På den arbets- och miljömedicinska patientmottagningen tar vi emot patienter genom remiss, där frågeställningen vanligen handlar om arbetsskadeutredning. I de fall frågeställningen rör psykisk ohälsa gör läkare tillsammans med psykologerna en sambandsutredning för att kunna uttala sig om patientens besvär i huvudsak kan kopplas till exponeringar i arbetsmiljön. Syftet med utredningen är oftast att ge ett underlag som kan användas vid försäkringsbedömningar och vid ansökan om livränta. Utredningarna kan också syfta till att till sjukvården eller företagshälsovården i svårutredda patientfall eller att tidigt upptäcka bristfälliga arbetsmiljöer och branscher för att kunna åtgärda och förebygga sjukdom och skada.  

För att bli kallad till oss för en arbetsskadeutredning behöver man i första hand få sina besvär konstaterade av läkare inom vården. Läkaren bör utföra en basal medicinsk utredning för att utesluta andra orsaker till patientens besvär. En diagnos bör vara ställd som sambandsbedömningen ska göras mot. Även om diagnosen kan vara av ospecifik art, så behöver andra specifika diagnoser kunna uteslutas. 

Läkaren kan sedan skriva en remiss till oss för att få besvären utredda som arbetsskada. Då får man vanligtvis träffa en läkare som är specialist inom Arbets- och miljömedicin och en psykolog som utreder exponeringen i arbetet. 

Läs mer om CAMM:s arbets- och miljömedicinska mottagning här.