Fullbokat seminarium om cancerrisk vid svetsning

Svetsning har nu klassats som cancerframkallande av WHO. På CAMM:s fullbokade seminarium om svetsning fick deltagarna lära sig mer om cancerklassningen, andra hälsorisker och hur man kan förebygga sjukdom.

Under förra året gick WHO:s cancerinstitut IARC ut med en ny bedömning av den samlade forskningen kring svetsning och cancer. De konstaterade att det numera finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att säga att svetsrök och UV-strålning från svetsning är cancerframkallande för människor. IARC uppgraderade därför rök och UV-ljus från svetsning till klass 1 - ”bevisad cancerframkallande”. Det är den högsta klassningen på deras fyrgradiga skala.

I Sverige finns idag cirka 250 000 personer som svetsar mer eller mindre regelbundet i sitt arbete. Den 19 januari höll Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) ett fullbokat seminarium där vi berättade mer om den nya cancerklassningen, på vilka sätt svetsning kan påverka hälsan och hur det går att minska riskerna.

”Viktigt att anpassa gränsvärdet för svetsrök till kunskapsläget”

Medverkade gjorde bland annat Maria Albin, professor och verksamhetschef för CAMM. Maria Albin var en de internationella experter som var med och gjorde IARC:s bedömning.

- Vi granskade över 50 olika studier och kunde fastställa att svetsrök ökar risken för lungcancer, berättade Maria Albin.

- Det är viktigt att gränsvärdet för svetsrök nu anpassas till kunskapsläget, fortsatte hon. Arbetsmiljöverket har meddelat att man tänker sänka värdet i den nya gränsvärdeslistan. Det är ett steg i rätt riktning men svetsrök behöver också markeras som cancerframkallande i den nya listan.

Maria Albin ansåg också att det bör sättas ett specifikt gränsvärde för svetsrök som fokuserar på de små partiklarna i röken.

-Det krävs ett vetenskapligt underlag som visar vid vilken nivå olika risker uppträder, sa hon.

IARC gjorde också bedömningen att UV-strålning från svetslågan kan öka risken för malignt melanom i ögat. Det är därför viktigt att skydda ögonen rätt när man svetsar.

Andra hälsorisker och förebyggande åtgärder

Sen tidigare vet man att svetsningsarbete kan orsaka bland annat allvarliga luftvägsbesvär som KOL och astma, hjärt- och kärlsjukdom och skador på hornhinnan. Om dessa och andra hälsorisker vid svetsning föreläste yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg och Jouni Surakka, specialistläkare Bengt Sjögren och ST-läkare i arbets- och miljömedicin Jonathan Lyström. De berättade också om förebyggande åtgärder som kan skydda från sjukdom.

- Hur mycket man exponeras för svetsrök, andra gaser och strålning bestäms av många olika faktorer, förklarade Håkan Tinnerberg. Vilken svetsteknik och vilka material man använder har betydelse och hur arbetsplatsen ser ut ventilationsmässigt. Finns det till exempel punktutsug så minskar det exponeringen. Vilken skyddsutrustning man har kan vara avgörande. En friskluftsmask till exempel kan i princip helt ta bort exponeringen om man hanterar den rätt.

Text: Sarah Wiklund
Foto: Matton