Svetsning ökar risk för lungcancer visar ny bedömning

Den internationella cancerforskningsorganisationen IARC (International Agency for Research on Cancer) har gått ut med en ny bedömning där de konstaterar att svetsrök och UV-strålning från svetsning är cancerframkallande för människor. I Sverige finns cirka 270 000 personer som svetsar i sitt arbete.

IARC samlade i mars 17 experter från olika länder och forskningsområden för att utvärdera det vetenskapliga underlaget gällande om svetsning är cancerframkallande för människor. Slutsatsen att svetsrök ökar risken för lungcancer grundar sig på en sammanställning av över 50 olika studier.

– I flera studier kunde vi också se att risken för cancer blev större ju mer svetsrök personerna utsattes för vilket stärker sambandet, säger Maria Albin, verksamhetschef på Centrum för arbets- och miljömedicin och professor i arbets- och miljömedicin vid Karolinska Institutet som är en av experterna som varit med och gjort bedömningen.

UV-strålning från svetsning ökar risken för malignt melanom i ögonen.

I Sverige finns omkring 20 000 svetsare men det finns samtidigt omkring 250 000 personer som svetsar i sitt yrke utan att kalla sig svetsare, till exempel bilmekaniker.

– Eftersom svetsning är så vanligt i arbetslivet och lungcancer är en vanlig cancerform är det viktigt att satsa på förebyggande åtgärder så att exponeringen och därmed risken minskar, säger Maria Albin.

Att svetsrök nu är klassat som lungcancerframkallande hos människor innebär att det bör sättas ett specifikt gränsvärde för svetsrök, det vill säga ett värde som anger när exponeringen blir farlig. Svetsrök bör också markeras som cancerframkallande i gränsvärdeslistan, en lista som publiceras av Arbetsmiljöverket med syftet att skydda arbetstagare från att bli sjuka på grund av farlig exponering. Det är också viktigt att skydda ögon och hud från den ultravioletta strålningen från svetsningen.

Så skyddar du dig

Om du svetsar i ditt arbete är det viktigt att du skyddar dig mot skadlig exponering för svetsrök och UV-strålning, bland annat genom att använda rätt skyddsutrustning. Läs mer om hur du svetsar säkert på webbplatsen www.svetsaratt.se, se länk till höger/härunder (mobil).

Om IARC

IARC är ett WHO-organ som publicerar de globalt mest auktoritativa bedömningarna om en given exponering (i föda, omgivningsmiljö, vatten eller på arbetet) är cancerframkallande. I bedömningarna inkluderas all tillgänglig information (exponering, mekanistiska data, djurdata och studier av människor som varit exponerade). 

 

Foto: Matton

Publicerad: 20170411